ข่าวสารสารสนเทศ

ระบบ

แบบสำรวจความพึงพอใจ
ฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรม
ระบบบริหารความเสี่ยง
ฐานข้อมูลงานวิจัย
ระบบบริการวิชาการ
ฐานข้อมูลกิจกรรมนักศึกษา
ระบบสวัสดิการพนักงาน
ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครเรียน
ระบบสนับสนุนงานประกันคุณภาพ
ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์
ระบบสนับสนุนการจัดทำหลักสูตร
ระบบประเมินความพึงพอใจต่อบัณฑิต
ระบบประเมินอาจารย์
ระบบสารสนเทศ NRRU MIS
ระบบค้นหาบุคลากร
ระบบรับบริการสำนักคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ข้อมูลสารสนเทศ

จำนวนผู้สมัคร
จำนวนนักศึกษา
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
จำนวนผู้เข้าใช้งานระบบ
จำนวนบุคลากร
ประสิทธิภาพการใช้ห้องเรียน
ข้อมูลการใช้อาคาร

ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย

0 0 4 9 6 4