แบบประเมินความพึงพอใจต่อบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คำชี้แจง โปรดกรอกข้อความลงในช่องว่าง และเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลบัณฑิต
ชื่อบัณฑิต
นามสกุลบัณฑิต


ผลประเมินความพึงพอใจต่อบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


ผลประเมินคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (สำนึกดี มีความรู้ พร้อมสู้งาน)
 
 
   
   ©  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
       การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Browser เป็น Internet Explorer