Colors:

Backgrounds:

Layout:

Sidebar position:

Show top menu on:

Show CSS Reset

รายชื่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

สาขาวิชาชื่อ-สกุลนักศึกษาชื่อวิทยานิพนธ์
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศศักดิธัช ทิพวัฒน์การพัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้เทคนิค Data mining เพื่อวินิจฉัยอาการของโรคและวิเคราะห์แนวทางการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกตามระยะของโรค
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศพินิจ หอมศักดิ์มงคลการพัฒนาโปรแกรมการเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ด้วยการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศศิวพร เลิศประเสริฐการพัฒนาระบบตรวจสอบผลการเรียนผ่านโทรศัพท์มือถือของนักเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสุทธินันท์ ศิลปางค์กุลการพัฒนาระบบสารสนเทศงานพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอาทิตย์ ชิดโคกสูงระบบทำนายการจัดเก็บภาษีน้ำมันสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญา ติ้นสั้นการพัฒนาระบบควบคุมโภชนาการบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอดินันท์ ประเสริฐการพัฒนาระบบสืบค้นคำพิพากษาศาลปกครองบนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศวิษณุ อินจะบกการพัฒนาซอฟต์แวร์ควบคุมคุณภาพน้ำตาล กรณีศึกษา บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถ สุจิมงคลสายอากาศไมโครสตริปแบบทิศทางเดียวสำหรับแม่ข่ายในระบบ WLAN ตามมาตรฐาน IEEE 802.11n
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศธวัชชัย สีลาดเลาการควบคุมพัดลมด้วยโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศศิวพร เพิ่มพูลการพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบและระบบจัดการคลังข้อสอบ
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทิพย์วลัย ใหม่วงส์การใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศรัศมิ์ลภัส ไมล์ขุนทดการพัฒนาโปรแกรมพจนานุกรมอิเล็กทรอกนิกส์ภาษาโคราช-ไทย
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศนิพนธ์ กาญจนศิริระบบตรวจสอบและระบุผู้ครอบครองครุภัณฑ์ของห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยี RFID กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศกันตพงศ์ อุดมผลการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกลางคดีอาญาในสถานีตำรวจจังหวัดนครราชสีมา ผ่านทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศกรองแก้ว ชายาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีออนโทโลยีและ Google Map API เพื่อการค้นหาเลขหมายโทรศัพท์ จังหวัดนครราชสีมา
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเกรียงไกร ชายาการประยุกต์คัดกรองความเสี่ยงด้วยภาพ ในผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Disease : COPD) กรณีศึกษา : โรงพยาบาลสีคิ้ว
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสุวรรณ มัควรรณการจัดเก็บและค้นหาเอกสารสนเทศงานพัฒนาชุมชนด้วยตู้เก็บเอกสารดิจิทัล
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอุษณียา เพชรนาทบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ดินในท้องถิ่นของเรา พลังงานแสง จักรวาลและอวกาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศศิวลักษณ์ ม่วงอ่ำการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ในสถานศึกษา : กรณีศึกษา โรงเรียนวัชรชัย
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศวิษณุ สุวรรณวงศ์การประยุกต์ระบบตรวจสอบการเข้า-ออก ของรถยนต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศปภาวรินท์ ปานนี้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ออนไลน์แหล่งเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมศรี ขวานทองระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอนุมัติสินเชื่อเงินกู้การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครู : กรณีศึกษาสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครราชสีมา
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญา สัญจรโคกสูงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับธนาคารขยะรีไซเคิลของโรงพยาบาลปากช่องนานาในจังหวัดนครราชสีมา
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศไปรยา ตระกูลภัทรเวชการพัฒนาระบบการสำรวจความพึงพอใจต่อการทำงานของบุคลากร โรงพยาบาลค่ายสุรนารี โดยวิธีการ Electronic Survey
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศภัคจิรา โชคโคกกรวดการศึกษาปัจจัยความเครียดโดยใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับพนักงานศูนย์บริการสอบถามเลขหมายที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา (1133)
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศณัฏฐชัย เอื้ออรุณอำไพการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบ่งชี้ปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุจราจรบนทางหลวงของพื้นที่สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 โดยใช้เทคนิค Data Mining
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศประจวบ วันตาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการกองทุนหมู่บ้านชุมชุนสุรนารีก้าวไกล จังหวัดนครราชสีมา
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศนพฤทธิ์ คล้ายแก้วการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย เรื่อง ร่างกายมนุษย์สำหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอุเทน เกิดเรียนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการคัดกรองนักศึกษา : กรณีศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เทคนิค Data clustering
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสุริยา ศรีวัฒนะการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับระบบตรวจสอบเงินเดือนออนไลน์ด้วยโพรโทคอล เอชทีทีพีเอส กรณีศึกษาโรงพยาบาลปากช่องนานา
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศกิตติยา อาษากิจการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากปัจจัยพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาของนักศึกษาพยาบาลด้วยเทคนิค Data Mining
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศดาววลี ริมใหม่การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการข้อร้องเรียนโดยใช้เทคนิคการตัดสินใจแบบต้นไม้ กรณีศึกษา : ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศวริทธิ์ธร คำหมายการพัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของ บริษัท โรงสีธัญญรุ่งเรืองชัย (ประเทศไทย) จำกัด
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอนุพงษ์ โพธิการพัฒนาระบบตรวจสอบสถานะอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศกนิษฐา ปิติฤทธิ์ระบบคลังพัสดุ กรณีศึกษาฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศราตรี ชำนาญพุดซาการพยากรณ์ความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยเบาหวาน โดยเทคนิค Data Mining กรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสูง
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศธีรวัฒน์ รัตนวิชัยระบบป้องกันการโจรกรรมเด็กแรกเกิดหรือสลับตัวเด็กด้วยเทคโนโลยี RFID กรณีศึกษาโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศชลดา ขานด่อนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานพัสดุ บนเครือข่ายอินทราเน็ต : กรณีศึกษาสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสุไพลิน ชัยสิทธิ์การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงประกอบภาษามือสำหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศวิลาสินี ภุมรินทร์สื่อการเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงในการประยุกต์ร่วมกับรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโนลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศวิระ ศรีดวงโชติการพัฒนาระบบสารสนเทศโปรแกรมบริหงานและการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบออนไลน์ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์กองทุนหมู่บ้าน อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศวรมณ เดชสุภาการออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เพื่อใช้ในการอ่านคำศัพท์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสุชาติ ศรีแก้วการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ดิจิทัลบนเว็บแอพพลิเคชั้น : กรณีศึกษา บริษัทดิจิตอล เทเลวิชั่น เน็ตเวิร์ก จำกัด
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิภาณ สิทธิคุณโปรแกรมระบบสารสนเทศค้นหาและการเดินทางสำหรับกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 44 ด้วยการประยุกต์ใช้ Google Maps APls
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสุธินันท์ พรมสุริย์การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารด้านบริการวิชาการ สำหรับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศบรรพต จาบทะเลระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร กรณีศึกษา : ค่ายฝึกอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อสันติภาพกองบัญชาการกองทัพไทย
การพัฒนาสุขภาพชุมชนจินตนา นันทิประภาการประเมินผลกิจกรรมการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเบาหวานในศูนย์สุขภาพชุมชนอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนปรีดาวัลย์ หวังปุษยวิสุทธิ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ป่วยในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี
การพัฒนาสุขภาพชุมชนเผ่าพันธ์ จิรวิกรานต์กุลความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการให้บริการปฐมภูมิกับความพึงพอใจในการรับบริการสุขภาพของผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์
การพัฒนาสุขภาพชุมชนศศิมา แร่นาคปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้บริการของผู้ป่วยนอก ที่ห้องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หน่วยงานรังสีวินิจฉัย กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนศิริภรณ์ ชัยศรีผลของโปรแกรมการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการใช้สุรา ในโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
การพัฒนาสุขภาพชุมชนธงชัย กูลวิริยะปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการใช้สารเสพติดของนักเรียนช่วงชั้นที่ ๓ - ๔ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนประดิษฐ์ ทองจุ่นผลของรูปแบบการดำเนินงานวินัยจราจรในการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนพงษ์ศักดิ์ ธนวชิรกุลผลของโปรแกรมการสร้างพลังแกนนำชุมชนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนอนันตศักดิ์ ดาวโคกสูงการประเมินโครงการสุขภาพดีถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนอภิชาติ อยู่สำราญการวิจัยและพัฒนาวิธีการฟื้นฟูสภาพเพื่อลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสริมโดยการลอกต้นหอม : กรณีศึกษาบ้านน้อยพัฒนา ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนพรธนา ศรีพิทักษ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนมนทกานต์ โสมกูลบทบาทและศักยภาพของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : กรณีศึกษาบ้านปังเม็ง ตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
การพัฒนาสุขภาพชุมชนสมร นุ่มผ่องสถานการณ์อาหารปนเปื้อนและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ออาหารที่เสี่ยงต่อการการปนเปื้อนเพื่อจำหน่วยของผู้ขาย ในตลาดสดเขตเทศบาลตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนสุปราณี พัฒนจิตวิไลปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มของการตัดสินใจลาออกของพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนสุภาพร ศรีพนมผลของโปรแกรมการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ โรงพยาบาลโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนสามารถ เหลื่อมทองหลางการประเมินประสิทธิผลโครงการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนโดยการออกกำลังกายแบบเต้นแอโรบิกของกลุ่มเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด บ้านหนองม่วง ๒ ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนกฤตติกา พลสุภาพพจน์การสร้างมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อภาวะซ็อค ห้องตรวจอายุรกรรมทั่วไป แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนจิระวัฒน์ ทองรองการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการของศูนย์สุขภาพชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙
การพัฒนาสุขภาพชุมชนเฉลิมศรี อานกำปังการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นหญิงในตำบลแห่งหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนณิชาภัทร รัตน์สกุลปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนทรงคูณ รัปชัยผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของนักศึกษาหญิงระดับอุดมศึกษา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนชนัญธวีร์ ฐิตวัฒนานนท์
การพัฒนาสุขภาพชุมชนชนิฐา ก้อนมณีปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน อายุ ๓๕ - ๕๙ ปี ในเขตตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
การพัฒนาสุขภาพชุมชนฐิติรัตน์ จูงกลางประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ในอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนศิริพร คงชีพการเปรียบเทียบความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงหลังคลอดครรภ์แรกที่ได้รับโปรแกรมการสร้างเสริมศักยภาพการดูแลตนเองหลังคลอดกับกลุ่มที่ได้รับการดูแลแบบปกติ
การพัฒนาสุขภาพชุมชนพงษ์พิษณุ ศรีธรรมานุสารการประเมินผลการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนอุไรวรรณ จาริกการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพที่บ้านและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการจากโรคหลอดเลือดสมองของศูนย์สุขภาพชุมชนโคราชเมโมเรียลจังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนเชษฐ์ ศาสตร์ใหม่การพัฒนาระบบสารสนเทศผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อการรายงานผลการเพาะเลี้ยงเชื้อวัณโรคของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนศรีมาลัย วิสุทธิศิริการพัฒนารูปแบบการตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงของการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนสวรินทร์ พวงโคกกรวดประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนสิรินาฏ วาวตะคุภาวะสุขภาพและปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพด้านการป้องกันโรคของเกษตรกรชาวสวนยางพารา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
การพัฒนาสุขภาพชุมชนสุพัตรา สรรพกิจบำรุงผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนอัจฉรา คำเขื่อนแก้วประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน
การพัฒนาสุขภาพชุมชนอินทิรา ปะพาน
การพัฒนาสุขภาพชุมชนอรัญญา ยศคำลือการพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหนองโพธิ์ ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนณรงค์ พิมพ์ภักดีการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุขเพื่อการบริหารงานเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนทวี ลุนราชการพัฒนาศักยภาพแกนนำสาธารณสุขประจำครอบครัวในการลดความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรพืช ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนสุกัญญา วชิรเพชรปราณีบทบาทผู้สูงอายุที่อยู่กับครอบครัวอย่างมีสุขในชุมชนกิ่งเมือง จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนยงยุธ เถื่อนกลางการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะชุมชน โดยกระบวนการเสริมสร้างพลังอำนาจ ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนวสันต์ แท้สูงเนินการประเมินผลการดำเนินงานแพทย์แผนไทยในศูนย์สุขภาพชุมชน อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนสายยัญ บืนขุนทดความพร้อมของศูนย์สุขภาพชุมชนในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนวุฒิชัย อัจฉริยะเมธากุลการประเมินผลการจัดบริการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในปีงบประมาณ 2552 ของเครือข่ายปฐมภูมิเมืองย่า 2 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนสรรชัย ชิณวงศ์
การพัฒนาสุขภาพชุมชนสามิตร บุญทีไธสงการศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กอายุ ๐ - ๕ ปี ของผู้ปกครองบ้านตะกุดเครือปลอก ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนสุนทร โสภณอัมพรเสนีย์การพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ โดยกระบวนการสร้างเสริมพลังอำนาจ บ้านหนองพลวง ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนหัตถชัย ชัชวาลผลของโปรแกรมสุขศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนเทพีรัตน์ เทศประสิทธิ์การพัฒนาระบบบริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหืด แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนรัตนา วิริยะกูลการประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการส่งเสริมสุขภาพพนักงานห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่าที่มีภาวะอ้วนลงพุงจังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนวิไลพร คลีกรประสิทธิผลของการออกกำลังกายด้วยไม้พลองประยุกต์ศิลปะพื้นบ้านของผู้สูงอายุ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
การพัฒนาสุขภาพชุมชนอภิชาติ เจริญยุทธประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง
การพัฒนาสุขภาพชุมชนจิราพร นาดีผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่มีต่อพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรปลูกผัก อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนนวลฉวี เพิ่มทองชูชัยการพัฒนารูปแบบการตรวจคัดกรองและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตามมาตรฐานการให้บริการสุขภาพในหน่วยบริการปฐมภูมิ โดยผ่านแกนนำด้านสุขภาพชุมชน ๓๐ กันยาพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนประยูรศรี สุนันโฉประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีอายุ ๓๕ - ๖๐ ปี ในเขตเทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนรุ่งทิวา พลอยสุวรรณ์การศึกษาบริบทขององค์การบริหารส่วนตำบลที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกับหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
การพัฒนาสุขภาพชุมชนปราณี ภูวนาถการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานชุมชนหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนปิยะพร จันทรศิริทรัพยากรการบริหารและกระบวนการบริหารที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพของศูนย์สุขภาพชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนสุภาโชค กองกูลผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบแชร์แอโรบิกเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
การพัฒนาสุขภาพชุมชนอรณิชา โพธิ์หมื่นทิพย์ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนอัจฉรา บูรณรัชการประยุกต์ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ
การพัฒนาสุขภาพชุมชนจิตรเทพ แสวงผลผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคเบาหวานของประชาชนกลุ่มเสี่ยง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนณัฐกานต์ การเร็วการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนส่งเสริมสุขภาวะชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนประพันธ์ เมี้ยนกลางวิถีชีวิตในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง กรณีศึกษา บ้านถนนถั่ว เทศบาลตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนประเสริฐ เทพทะเลการพัฒนาการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสุขภาวะในการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาวะท้องถิ่น ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนสมพร พานสุวรรณผลของโปรแกรมสร้างเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ
การพัฒนาสุขภาพชุมชนสุรชัย พฤกษาพิสิฐการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาวะท้องถิ่น ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนอรรถวิทย์ สิงห์ศาลาแสงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมทันตสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนจารุวรรณ โพธิลักษณ์การศึกษากระบวนการดูแลสุขภาพตนเอง ระดับคุณภาพชีวิตและความต้องการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ของผู้ป่วยมะเร็งช่องปากที่ได้รับรังสีรักษา ในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนชลธิชา อินทร์จอหอผลของโปรแกรมลดน้ำหนักที่มีต่อพฤติกรรมการลดน้ำหนักค่าดัชนีมวลกายเส้นรอบเอวของผู้ที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานกลุ่มอายุ 35 - 60 ปี
การพัฒนาสุขภาพชุมชนนริศรา คำเกาะการประเมินผลโครงการการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนปราณี ประไพวัชรพันธ์รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนกาญจนา พัชรวาสนันท์ผลของโปรแกรมสุขศึกษาการดูแลสุขภาพช่องปาก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลในเขตรับผิดชอบของศูนย์ทันตสุขภาพชุมชน (วัดบูรพ์) อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนกาญจนี บุณยวงศ์วิโรจน์การพัฒนาการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาวะของประชาชน ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนประภารัตน์ บุราครปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ปกครองในการใช้ยาฏิชีวนะชนิดรับประทานกับผู้ป่วยเด็กโรคทางเดินหายใจ โรงยาบาลชำนิ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์
การพัฒนาสุขภาพชุมชนรุ่งกานต์ ปราชญ์ศรีภูมิการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุโดยการผนึกกำลังของชุมชน ตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนศุลีวงศ์ สนสุผลการประยุกต์ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มีต่อการเลิกสูบบุหรี่ของนักเรียนชายในระดับมัธยมศึกษา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนจรุงศรี แดนขุนทดความรุนแรงในครอบครัว : ศึกษาเฉพาะกรณี ภรรยาถูกสามีทำร้ายในจังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนศุภชัย ปิดตานังการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานสุขาภิบาลร้านอาหารสู่มาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย โดยกระบวนการมีส่วนร่วมในเขตเทศบาลตำบลนาเชือก อำเอภนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
การพัฒนาสุขภาพชุมชนนิชนันท์ วงษ์ศรีสุขการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนสุวัฒน์ เรกระโทกการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตพื้นที่ สถานีอนามัยหนองใหญ่ ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนทิพวรรณ ศรีทรมาศพฤติกรรมการแสวงหาการรักษาแบบฝังเข็มของโรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการอัมพาตครึ่งซีก โรงพยาบาลขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนวิรากานต์ ปิ่นสกุลการประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายของพนักงานโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนทวิช ทับขุนทดการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของแกนนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนแห่งหนึ่ง ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนคมกริช หุตะวัฒนะการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนภาคิน บัวผันกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชในเขตพื้นที่สถานีอนามัยห้วยจระเข้ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนพัชญ์สิตา พงศธรภูริวัฒน์ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุของผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การพัฒนาสุขภาพชุมชนปัญญา ฉนำกลางการเสริมสร้างศักยภาพแกนนำเยาวชนในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นในเขตเทศบาลตำบลโคกกรวด จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนสุระพงษ์ ฝ่ายเคนาการพัฒนาการดูแลสุขภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหวโดยการมีส่วนร่วม ของชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนเสกสรร ตั้งชีพชูชัยผลของโปรแกรมทันตสุขภาพโดยการประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อป้องกันโรคฟันผุและเหงือกอักเสบของนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 - 6
การพัฒนาสุขภาพชุมชนสุชาติ สนพะเนาว์การพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง เขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์สุขภาพชุมชนทุ่งกระโดน ตำบลสีมุม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนจันธมาส ชะนะปัจจัยที่มีผลต่อการเลิกใช้ขวดนมเลี้ยงเด็กอายุ 2 - 4 ปีที่มาใช้บริการที่ห้องตรวจโรคกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนพรวิมล ประภาสิริพันธุ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนชุติกาญจน์ คงพงศ์เกษมการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยกระบวนการเสริมสร้างพลังอำนาจ ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
การพัฒนาสุขภาพชุมชนสุขสรรค์ นิพนธ์ไชยประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ทฤษฎีความสามารถของตนเองและแรงสนับสนุนทางสังคมต่อการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีอายุ 35 ปีขึ้นไป ในตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนทิพาดา ประจงการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการออกกำลังกายของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เทศบาลตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนนริศรา พงษ์ประเทศการพัฒนาการดูแลตนเองด้วยการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนประสิทธิ์ บ่อสารคามการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนจตุพร เดื่อไธสงผลการแก้ไขพฤติกรรมการใช้ยาไม่เหมาะสมของผู้สูงอายุด้วยโปรแกรมการดูแลสุขภาพที่บ้าน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีอนามัยหนองนาพัฒนา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนธนิสา อนุญาหงษ์การพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน โดยกระบวนการเสริมสร้างพลังอำนาจ บ้านพะเนา ตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนทาริกา ประเสริฐสันเทียะการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านทันตกรรมสำหรับเด็กภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี ในเขตอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนป้อ บุญรอดการศึกษาวิทยาการระบาดการเกิดอุบัติเหตุและการได้รับบาดเจ็บจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพัฒนาสุขภาพชุมชนมาตุภูมิ พอกระโทกการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยกระบวนการเสริมพลังอำนาจ ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนบพิตร รั้งกลางประสิทธิผลของโปรแกรมปรับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของพลทหารกองประจำการ กองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนนิตยศรี วงศ์สุวรรณวิถีชีวิตและแบบแผนพฤติกรรมการป้องกันโรคเมลิออยด์ กรณีศึกษาชุมชนบ้านหนองห้าง ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
การพัฒนาสุขภาพชุมชนสุดาปนีย์ เอื้องคำประเสริฐการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านโนนเมือง ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนเบญจมาศ วันนาพ่อการรับรู้ข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมยาสูบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนธัญญารัตน์ นวลประเสริฐผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง กลุ่มอายุ 35 - 60 ปี
การพัฒนาสุขภาพชุมชนอมลวรรณ นาคแท้การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกในการประเมินอาการเจ็บหน้าอกที่เสี่ยงต่อภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนพัชรภร คอนจำนงค์การประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดเก็บและกระจายวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนนันท์นภัส สุขใจการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการป้องกันควบคุมโรคของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนศัสยมน กังใจผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพด้วยโยคะในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
การพัฒนาสุขภาพชุมชนกิตติพงษ์ พลทิพย์ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานในการบำบัดรักษาผู้ติดสุรา : กรณีศึกษา ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
การพัฒนาสุขภาพชุมชนชนัญธวีร์ ฐิตวัฒนานนท์การพัฒนามีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยใช้กระบวนการ AIC : กรณีศึกษาชุมชนในตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนสรรชัย ชิณวงศ์เรื่องราวชีวิตของผู้ติดสุราในชุมชนแห่งหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนศุภิสรา คงเสถียรพงษ์การพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเบาหวานเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนอินทิรา ปะพานสมรรถนะเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชนตามทัศนะของตนเองและหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนรัชนีวรรณ วงศ์เกตุปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนศราวุฒิ หวายสันเทียะการพัฒนาการมีส่วนร่วมของแกนนำสาธารณสุขประจำครอบครัวในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เทศบาลตำบลโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนอัญญาณี สาสวนผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจที่มีต่อการฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วยหลังได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
การพัฒนาสุขภาพชุมชนพิกุล หัสดินรัตน์การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนพุทธามาศ รักษาราชแนวคิดและการดำเนินชีวิตของเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนจรีวัฒนา กล้าหาญความต้องการการรับสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนกาญจนา บัตรรัมย์การเสริมสร้างศักยภาพของผู้ดูแลผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนเทอดพันธุ์ เสาวภาคย์เมธีกุลการพัฒนาแผนปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาวะท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของชุมชนโดยกระบวนการแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนพสิษฐ์ ฐิติเมธีรัตน์ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการไม่สูบบุหรี่ของนักเรียนชาย โรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนกษมาพร บุญมาศผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยยางยืดโดยประยุกต์ทฤษฎีความสามารถของตนเอง เพื่อควบคุมระดับความดันโลหิต ในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง
การพัฒนาสุขภาพชุมชนกรชตพล สีอาสาการพัฒนาการดำเนินงานสุขาภิบาลในร้านอาหารสู่เกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย โดยการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการเทศบาลตำบลปรุใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนปวีณา ศิริโชติปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตามนโยบายลดพุงลดโรคด้วยหลัก 3 อ. ของบุคลากรโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนจันทกานต์ วลัยเสถียรผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในบุคลากรกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนนันทิชา เรียงเงินผลของโปรแกรมการสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกาย ต่อค่าดัชนีมวลกายของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนภาฤดี สินปรุการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการใช้สมุนไพร โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านโรงนา ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนณรงค์ พันธ์ศรีผลของโปรแกรมการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพในผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานและอ้วน ตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์
การพัฒนาสุขภาพชุมชนเสน่ห์ มีพวงผลการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยกระบวนการเสริมสร้างพลังอำนาจ ตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์
การพัฒนาสุขภาพชุมชนบัวหลวง ใจดีการพัฒนากิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนณัฐธยาน์ เรืองธนรัตน์ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดของผู้มาซื้อยาที่ร้านขายยาประเภท ข.ย.2 ในอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
การพัฒนาสุขภาพชุมชนนิตยา แก้วคำสอนการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุตามหลัก 3 อ. โดยกระบวนการเสริมสร้างพลังอำนาจบ้านหนองจันทน์ ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
การพัฒนาสุขภาพชุมชนสุภารัตน์ สีดาผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรคและแรงสนับสนุนทางสังคมในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์
การพัฒนาสุขภาพชุมชนธีระพงษ์ รักสีนิลการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตลาดเชิงสังคมเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
การพัฒนาสุขภาพชุมชนวราภรณ์ ชาติพหลการพัฒนากิจกรรมการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยการมีส่วนร่วมของครูและผู้ปกครอง ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนจันทรา ทิมเวียงการส่งเสริมการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกของสตรีกลุ่มเสี่ยงโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตลาดเชิงสังคม ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
การพัฒนาสุขภาพชุมชนปรัชญาพร รุจาคมผลของโปรแกรมส่งเสริมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม ของสตรีอายุ 35-60 ปี อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนพิมพ์ชนก ปานทองการเสริมสร้างพลังอำนาจผู้ดูแลเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนปัทมา แจ่มจำรูญการประเมินผลโครงการการใช้ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี ในการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคเบาหวานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนมยุรี ประชนผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
การพัฒนาสุขภาพชุมชนวัชระ เกษทองมาการพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่เอื้ออาทรกับผู้สูงอายุที่มารับบริการในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลวงมะนาว อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนวัชรา อุณวงศ์การพัฒนจาการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการโรงแรม ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนธนากร ธีรการุณย์วงศ์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเครียดของนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยแพทย์จีนกวางโจว
การพัฒนาสุขภาพชุมชนปราณีต์ กุลกระจ่างผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพที่มีต่อพฤติกรรมการลดน้ำหนักของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน
การพัฒนาสุขภาพชุมชนจักรกฤษณ์ มงคลสวัสดิ์ผลของโปรแกรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถของตนเองเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของสตรีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนดิเรก อาสานอกผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีภาวะอ้วนลงพุง
การพัฒนาสุขภาพชุมชนสรารัตน์ ตระกูลรัมย์ผลของโปรแกรมส่งเสริมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรี ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนณัฐวุฒิ กกกระโทกผลของโปรแกรมสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพต่อแรงจูงใจเพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
การพัฒนาสุขภาพชุมชนสุวิกรม ฝอยพิกุลผลของโปรแกรมการออกกำลังกายโดยใช้ลูกบอลขนาดเล็กต่อการทรงตัวของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพชุมชนชนิศา เสนครามการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและตัวแบบบุคคล ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีการสอนกวิตา อ่องพิมายการใช้โปรแกรม GSP (The Geometer' s Sketchpad) ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ สาระเรขาคณิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีการสอนพชรนิดา แผนวิชิตการพัฒนาบทเรียนปฏิบัติการร่วมกับโปรแกรม The Geometer's Sketchpad เรื่อง เศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีการสอนชิดชนก โพชฌงค์การใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad ประกอบการจัดการเรียนการสอนตามโมเดลของลาสเล่ย์และแมทซีนสกี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง กราฟสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีการสอนบุญเสริม เนยสูงเนินการประยุกต์ทางคณิตศาสตร์สำหรับการลดสัญญาณรบกวนและการตรวจหาเส้นขอบของภาพเอกซเรย์ทางการแพทย์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีการสอนรุศดา นกจันทึกการใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีการสอนปุณญาภา ประกอบวรการการใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) ประกอบการจัดกิจกรรมเรียนรู้ โดยใช้การตั้งปัญหาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องเศษส่วน
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีการสอนสดใส เจริญรัมย์การใช้โปรแกรม Compass and Ruler (C.a.R.) จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA MODEL ในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตรื ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องวงกลม
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีการสอนอธิภูมิ พาสงค์การใช้โปรแกรม GeoGebra ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ 4MAT เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีการสอนชยุตม์ ล้อธีรพันธ์การเปรียบเทียบการใช้โปรแกรม GSP กับโปรแกรม Geogebra ประกอบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีการสอนเกษสุดา สุราฤทธิ์การใช้เครื่องคำรวณเชิงกราฟประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชั่น สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีการสอนเกวลิน ปลั่งกลางการใช้โปรแกรม GPS ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลวิธี STAR เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีการสอนธิดาวรรณ กระต่ายทองการใช้โปรแกรม Compass and Ruler (C.a.R.) ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามระดับการคิดทางเรขาคณิตแบบ แวน ฮีลี สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เส้นขนาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีการสอนพรทิพย์ สอบกระโทกการใช้โปรแกรม GeoGebra ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโมเดล CRA เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีการสอนวิเชษฐ ขอกลางการใช้โปรแกรม GSP (The Geometer's Sketchpad) ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ SSCS เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีการสอนไพรัช ศรีจันทร์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับการใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีการสอนสายพิน รากกระโทกการประยุกต์ใช้จำนวนฟีโบนักชีในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้สื่อประสม
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีการสอนวิภารัตน์ แสนบัวการใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad ตามแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของ Davies เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีการสอนศิริรัตน์ ศิลปะการพัฒนาสื่อประกอบการสอนคณิตศาสตร์เรื่องเซตโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีการสอนเทพนิวัติ วิชัยวัฒนาการใช้โปรแกรม Microsoft Math เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามรูปแบบการสอนด้วยกลวิธี STAR
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีการสอนสมพร ผายสระน้อยการใช้เครื่องคำนวณเชิงกราฟแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีการสอนสมพร บุญประมวลการใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสร้างเสริมมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เรื่องอนุพันธ์และการแก้โจทย์ปัญหาอนุพันธ์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีการสอนอรอุมา ลายจันทึกการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่องกำหนดการเชิงเส้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับโปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP)
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีการสอนสมเกียรติ พาบุการใช้โปรแกรม Geogebra ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ตามกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีการสอนสมศักดิ์ ประเสริฐมานะกิจการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและระดับขั้นการคิดทางเรขาคณิต เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โดยการใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Van Hiele
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีการสอนพงษ์พันธุ์ ไพศาลธรรมการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องการประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบ IDEAL ร่วมกับโปรแกรม The Geometer's Sketchpad
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีการสอนเลิศชัย เลิศกิจลักษณ์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีการสอนภัทรวดี สุภัทโรบลการพัฒนาบทเรียนปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องพาราโบลา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีการสอนวราภา วงษานนท์การใช้โปรแกรม Geogebra ประกอบการเรียนรู้ในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่องรูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามกระบวนการแก้ปัญหาของ Polya
คณิตศาสตร์ศึกษาอมรรัตน์ บัวจำรัสการศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กลวิธีเอฟโอพีเอส
คณิตศาสตร์ศึกษานัธริยานันท์ สิทธิกิตติคุณการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องทฤษฎีกราฟเบื้องต้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับโปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP)
คณิตศาสตร์ศึกษาธนาวีย์รัต คุปตวุฒินันท์การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบ SSCS ร่วมกับเทคนิค Bar Model
คณิตศาสตร์ศึกษาไพรัชช์ จันทร์งามการใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่องเส้นโค้งและพื้นผิว สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตศาสตร์ศึกษาณัฏฐ์ชุดา บับภาวะตาการใช้โปรแกรม C.a.R. ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ตามรูปแบบ 4 MAT เรื่องเรขาคณิตของยูคลิด สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ศึกษาสุทิน บับภาวะตาการใช้โปรแกรม GeoGebra ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
คณิตศาสตร์ศึกษามัญช์ณณิชา แกมแก้วการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับโปรแกรม GeoGebra
คณิตศาสตร์ศึกษาวิภูษิต จูงกลางการใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์โดยการสอนแบบค้นพบ เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
คณิตศาสตร์ศึกษาวนิดา แสนศรีการใช้โปรแกรม The Geometer' s Sketchpad (GSP) ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ เรื่อง เศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
คณิตศาสตร์ศึกษาณัฐวุฒิ พิมขาลีการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ร้อยละ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการแก้ปัญหาแบบฮิวริสติกส์
คณิตศาสตร์ศึกษาสุธาสินี แพงใจการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ ความคล้ายโดยการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ CIPPA
คณิตศาสตร์ศึกษาสาคร พลานันทกุลธรการศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร โดยใช้การสอนแนะให้รู้คิด สำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
คณิตศาสตร์ศึกษาดารัตน์ ดวงตาการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI)
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมปริชาติ นาคประกอบผลของวัสดุปรับปรุงดินต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่ดินเค็ม
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมเฉลิมพล พรประสิทธิ์การประเมินความอ่อนไหวและความเสี่ยงจากกิจกรรมอุตสาหกรรมต่อการปนเปื้อนแหล่งน้ำใต้ดินในลุ่มน้ำลำตะคองตอนล่าง
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมบุณฑริกา ลุนโนการใช้พืชโผล่พ้นน้ำบำบัดน้ำเสียจากการฟอกย้อมไหม
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมสุนันทา ศุภกิจการผลิตและทดสอบแผ่นวัสดุลดระดับความดังเสียงจากเส้นใยต้นกล้วยที่มีน้ำยางพาราเป็นตัวประสาน
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมอรสา โนนทองการศึกษาประสิทธิภาพเรซินธรรมชาติจากก้านกล้วย (น้ำว้า) ในการลดปริมาณโครเมียมจากน้ำเสียโรงงานชุบโครเมียม
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมจักรกฤษณ์ ภัทรวรานนท์การกำจัดเหล็กและความขุ่นในแหล่งน้ำผิวดินโดยใช้ถ่านกระดูกสัตว์
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมฉัตรชัย ชุมกระโทกการตรวจระดับสารเบนซีนในเลือดด้วยเทคนิคเฮดสเปซ - โซลิดเฟสไมโครเอกซ์แทรกชัน ของผู้ประกอบอาชีพที่สัมผัสสารเบนซีน ในเขตเทศบาลนครราชสีมา
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมชาญยุทธ เทพพานิชการผลิตและทดสอบคุณสมบัติของถ่านเชื้อเพลิงอัดแท่งจากกากมันสำปะหลังและกากตะกอนน้ำทิ้งที่ได้จากกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพของโรงงานแป้งมันสำปะหลัง
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมสมชาย ตั้งใจปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในดินบริเวณพื้นที่สวนป่ากระถินยักษ์ สวนป่ายูคาลิปตัส และสวนป่าผสม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมสามารถ ตวยกระโทกการกำจัดสารอินทรีย์จากน้ำเสียโรงเชือดไก่โดยใช้ถ่านไม้ไผ่เป็นวัสดุดูดซับ
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมชาลินี ปลัดพรมประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับพอลิเมอร์ชีวภาพในการลดความเค็มในน้ำ
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมสุนทร บุญบำเรอการใช้ประโยชน์น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแป้งมันสำปะหลังเพื่อการปลูกข้าว
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมนพดล ประวัติวิไลการใช้ตะกอนน้ำประปาทดแทนดินเหนียวในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมปาริชาติ ยรรยงศักดิ์การผลิตคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นที่ใช้ตะกรันทองแดงเป็นวัสดุทดแทนปูนซีเมนต์
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมรติ ลอยทวินันท์การประเมินและพัฒนาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการโรงโม่บด และย่อยหิน
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมกิตติ เตียวตระกูลวัฒนการพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นยิบซัมจากยิบซัมสังเคราะห์ จากระบบการควบคุมปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในโรงไฟฟ้าถ่านหิน
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมจารุดา วิพายาประสิทธิภาพของเรซินจากธูปฤาษีในการกำจัดตะกั่วในน้ำเสีย
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมอาทิตย์ มาตนอกการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียร่วมระหว่างบ่อดักไขมัน กรองไร้อากาศและบึงประดิษฐ์จากน้ำทิ้งอุตสาหกรรมฟอกย้อมผ้าไหม
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมฐิติพร พันธุ์เพ็งประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากโรงฟอกย้อมโดยใช้เปลือกหอยเชอรี่
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมนาวิน แก้วเพชรการศึกษาประสิทธิภาพการลดไนเทรตในน้ำบาดาลโดยใช้ถ่านกัมมันต์
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ ซ่อนกลิ่นการศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตเส้นหมี่ด้วยระบบบ่อหมักไร้อากาศร่วมกับระบบกรองด้วยทรายและแกลบดำ
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมไพศาล สีสุวรรณ์การพัฒนาระบบบ่อดักไขมันร่วมกับการกรองไร้อากาศเพื่อบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตลูกชิ้น
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมนันทวัฒน์ อินทร์รุ่งเรืองการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการพยากรณ์ค่าระดับความเข้มเสียงจากการจราจรในลักษณะการเคลื่อนที่แบบไม่ต่อเนื่อง ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมชลธิชา แป้นโพธิ์กลางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศของโรงงานผลิตยิปซัมบอร์ด
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมธนียา พลอยครบุรีดัชนีความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชในการประเมินคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำลำเชียงสา อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมวาสนา กาสินพิลาผลของการใช้น้ำเสียจากโรงแป้งมันในการย่อยสลายขยะอินทรีย์ โดยใช้วัสดุร่วม
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมจินตนา พิงสระน้อยการติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลตะขล อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมวโรดม ไชยจรัสการใช้กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเพื่อทดแทนปุ๋ยเคมีในการเพาะชำกล้าไม้กระถินเทพา
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมทวีป ณ ระนองการพัฒนาตัวกลาง ในระบบบำบัดน้ำเสียแบบถังกรองไร้อากาศเพื่อบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตเส้นขนมจีน
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมพัฒนพงษ์ เกษตระชนม์ประสิทธิภาพของถังดักไขมันแบบชุดกรองในการลดไขมันและน้ำมันจากน้ำเสียชุมชน
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมชาญชัย ซึมรัมย์ผลของการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมดินต่อปริมาณน้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำลำพระเพลิงตอนบน
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมพัฒนพงศ์ โพธิ์ภักดีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อปริมาณตะกอนในอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมอาทิตย์ หลอกลางการใช้ประโยชน์น้ำเสียจากโรงงาน
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมอลงกรณ์ พึ่งจันดุมความสัมพันธ์การกระจายตัวของฟอสฟอรัสกับการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณแหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัด ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมชณุตพร พิทยากูลผลของวัสดุปรับปรุงสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Oscillatoria sp. และ Nostoc sp. ต่อการเจริญเติบโตของพริกในดินเค็ม
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมศักดิ์สิทธิ์ ขิดเขียวผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซาต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพดและมะเขือเทศในสภาพดินเค็ม
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมจันทร์เพ็ญ พงษ์สมศักดิ์การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมปนัดดา คำจะโปะการศึกษาเปรียบเทียบและประสิทธิภาพของอนุภาคขนาดนาโนและขนาดธรรมดาของเหล็กประจุศูนย์กับซิงค์ออกไซด์ในการบำบัดสีย้อมในน้ำทิ้งจากกระบวนการย้อมผ้าไหม
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมขนิษฐา ดุษฎีการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของหมี่ตะคุแบบดั้งเดิมพร้อมรับประทาน
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมธงชัย แสงประทุมการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาความหลากหลายของชนิดและการกระจายตัวเชิงพื้นทึ่ของผีเสื้อกลางวัน บริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติทับลาน
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมจุรารัตน์ ฉัตรเมืองปัก
วิทยาศาสตรศึกษาเบญจวรรณ ศิริหัตถ์ความหลากชนิดของพรรณไม้น้ำลำน้ำลำตะคอง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
วิทยาศาสตรศึกษาชาณิดา ปนันท์ธนาการจำลองผลการเร่งอนุภาคในเหตุการณ์พายุสุริยะ วันที่ 7-9 กรกฎาคม ค.ศ. 2012
วิทยาศาสตรศึกษาจามรี วรสุนทรการศึกษาความหลากหลายของชนิดและภูมิปัญญาท้องถิ่นของพรรณไม้ สกุล Ipomoea (CONVOLVULACEAE) ในจังหวัดนครราชสีมา
วิทยาศาสตรศึกษาภัณฑิรา โชตินอกการศึกษาค่าทางโลหิตวิทยาและลักษณะทางชีววิทยาบางประการของเต่านา (Malayemys subtrijuga) ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ในจังหวัดนครราชสีมา
วิทยาศาสตรศึกษาปราณี เพชรประไพการเพาะเลี้ยงไข่น้ำ (Wolffia arrhiza (L.) Wimm.) ด้วยน้ำทิ้งจากบ่อหมักก๊าซชีวภาพโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง
วิทยาศาสตรศึกษาธนวัฒน์ รังสูงเนินการเปลี่ยนคาบวงโคจรและวิวัฒนาการของระบบดาวคู่อัลกอล จีพี เพก
วิทยาศาสตรศึกษาพินิจ พิกุลนอกอนุกรมวิธานและการศึกษาภูมิปัญญาการจัดการพืชวงศ์กลอย (DIOSCOREACEAE) ในจังหวัดนครราชสีมา
วิทยาศาสตรศึกษาชุติมา วัฒนะชุมพลการศึกษาสารหอม 2-อะเซทิล-1-ไพรโรลีน และองค์ประกอบทางเคมีของข้าวพันธุ์หอมเตี้ยเปรียบเทียบกับข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
วิทยาศาสตรศึกษาเพชรา ครบปรัชญาสัณฐานวิทยาและชีวโมเลกุลในการพิสูจน์เอกลักษณ์ของราเอนโดไฟต์ ที่แยกจากพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี จังหวัดนครราชสีมา
วิทยาศาสตรศึกษาพัชรีภรณ์ ธรรมประเสริฐประสิทธิภาพของสารสกัดยอป่าในการยับยั้งเชื้อราก่อโรคพืช
วิทยาศาสตรศึกษาฐานะรัตน์ วาปิยะการสำรวจทางจุลชีววิทยาของหมึกกะตอยแห้งในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
วิทยาศาสตรศึกษาพรรยพร ทิพย์ชูรัตน์เครื่องกำเนิดความถี่แบบปรับค่าได้เพื่อใช้กับการทดลองเรื่องคลื่นนิ่งในเส้นเชือก
วิทยาศาสตรศึกษาไกรศรี คำมาการศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระจากผักพื้นบ้านในเขตจังหวัดนครราชสีมา
วิทยาศาสตรศึกษารัชฎาพร วัชรวิชานันท์การวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล เพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและการอุปโภค ในเขตตำบลหนองบัวศาลา และตำบลหนองระเวียง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้ถ่านกัมมันต์ที่ปรับปรุงพื้นผิวทางเคมี
วิทยาศาสตรศึกษาสว่าง ชื่นชมวงจรตรวจนับคู่โฟตอนที่เกิดขึ้นนพร้อมกัน 4 ช่องสัญญาณสำหรับโฟตอนที่พัวพันกัน
วิทยาศาสตรศึกษาอัญชลี ชนะเพียรความหลากชนิดของเห็ดกินได้บนเขาตะกุดรัง ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
วิทยาศาสตรศึกษาวรางคณา เรียมริมมะดันความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของพรรณไม้วงศ์ ACANTHACEAE ในจังหวัดนครราชสีมา
วิทยาศาสตรศึกษาพัฒน์นรี พรจุติภัทร์การศึกษาเปรียบเทียบสัณฐานวิทยาและกายวิภาคบางประการของพืชสกุลโกงกาง จากศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดชลบุรี
วิทยาศาสตรศึกษาขจรเดช เวียงสงค์ผลของการระบายความร้อนโดยใช้เซลล์เทอร์โมอิเล็กตริกที่มีต่อประสิทธิภาพ ของเซลล์สุริยะที่ใช้ร่วมกับระบบรวมแสง
วิทยาศาสตรศึกษาวินัฐ จิตรเกาะสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของราเอนโดไฟต์ที่คัดแยกได้จากใบเหียง
วิทยาศาสตรศึกษาศุภลักษณ์ เชียงขุนทดผลของเครื่องเทศในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในลูกชิ้นหมู
วิทยาศาสตรศึกษาสมชาย วันเฟื่องฟูการวิเคราะห์ความถี่และอัมพลิจูดของสัญญาณคลื่นวิทยุที่ความถี่ 20.1 เมกกิเฮฮิรตซ์จากดาวพฤหัสบดีในปี พ.ศ.2557 ด้วยสายอากาศแบบไดโพล
วิทยาศาสตรศึกษารุจิภาส เหลื่อมสีจันทร์สมบัติทางไฟฟ้าของฟิล์มบางนิกเกิลออกไซด์ที่เตรียมโดยเทคนิคการสปาร์ค
วิทยาศาสตรศึกษาวิวัฒน์ การะเกษการสร้างและทดสอบประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงที่เตรียมจากดอกคุณนายตื่นสาย
วิทยาศาสตรศึกษาฉบาไพร รูปโฉมการศึกษาคุณสมบัติเชิงความร้อนและเชิงกลของแผ่นบอร์ดเส้นใยกกประสานน้ำยางพาราและกาวยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์
วิทยาศาสตรศึกษาณัชชาพร ศรีทานันท์การศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและการต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากว่านผักปัง
วิทยาศาสตรศึกษาชูชาติ กุดเป่งการศึกษาคุณลักษณะของสาโทที่ผลิตจากพันธุ์ข้าวพื้นเมืองชนิดต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา
วิทยาศาสตรศึกษาสมหญิง ชูชื่นการสังเคราะห์อนุพันธ์ของแนพโทควิโนน
วิทยาศาสตรศึกษายุทธการ เหมกูลสมบัติทางแม่เหล็กและสมบัติทางแสงของอนุภาคนาโนนิกเกิลออกไซด์ (NiO) เจือเหล็ก (Fe) ที่เตรียมโดยวิธีการตกตะกอนร่วม
วิทยาศาสตรศึกษาสายสุดา สละฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและความเป็นพิษของสารสกัสดจากเปลือกมังคุด
วิทยาศาสตรศึกษาชฎากัลป์ ชื่นชอบความหลากหลายของเห็ดป่าบริเวณวัดป่านันทวัน บ้านมะค่า ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
วิทยาศาสตรศึกษาแสนชัย การงานสมบัติทางไฟฟ้าและแสงของไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีโครงสร้างผลึกระดับนาโนเจือด้วยทองแดงเตรียมโดยวิธีการตกตะกอน
วิทยาศาสตรศึกษาเพชราพรรณ สืบสันต์ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินขนาดใหญ่ในอ่างเก็บน้ำสามแห่งในจังหวัดสุรินทร์และความสัมพันธ์กับพารามิเตอร์ทางสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตรศึกษาปิยวรรณ คลังชำนาญการใช้วัสดุอินทรีย์ในท้องถิ่นปรับปรุงดินเค็มเพื่อการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ ในพื้นที่ ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

Sidebar switch