Colors:

Backgrounds:

Layout:

Sidebar position:

Show top menu on:

Show CSS Reset

รายชื่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

สาขาวิชาชื่อ-สกุลนักศึกษาชื่อวิทยานิพนธ์
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศยวน นาง ชองการศึกษาความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยการใช้รูปภาพประกอบการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศยูมิ อูเอดะผลของการใช้การสอนด้วยวิธิการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศกนกวรรณ บริบูรณ์ผลของการสอนภาษาแบบองค์รวมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศอุมาพันธ์ จิราภรณ์ผลการเรียนภาษาอังกฤษแบบเน้นงานปฏิบัติที่มีต่อความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศลดาจิตร เรืองพรสวัสดิ์ผลของการใช้บทเรียนวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศคณิตา ปราสัยEFFECTS OF BRAIN-BASED LEARNING INSTRUCTION ON ENGLISH SPEAKING ABILITY OF PRATHOMSUKSA SIX STUDENTS
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศพรทนา แขพิมายการใช้สื่อจริงในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศพัชรี ภูสีอ่อนการพัฒนาทักษะการพูดด้วยการสอนแบบโครงงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศวิรัตนพร ศรีพระจันทร์การวิเคราะห์การเชื่อมโยงความในบทอ่านของข้อสอบภาษาอังกฤษของแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศนปภัส หลวงวงษ์การบูรณาการความตระหนักในกลวิธีอภิปัญญากับการสอนอ่านเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศขวัญชัย สิงห์โทผลของการสอนวัฒนธรรมโดยการอ่านแบบเน้นมโนทัศน์ที่มีต่อความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศสุพจน์ เดชศิริผลการสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยการสอนแบบเน้นกระบวนการเขียนและนำเสนอผ่านเว็บบล็อกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศสุณิสา อินทะชัยการวิเคราะห์คำเชื่อมโยงและคำผูกพันในงานเขียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศรัตนา ศุภวชิรานันท์การสอนเนื้อหาประชาคมอาเซียนด้วยกิจกรรมพหุปัญญาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศเบ็ญจะ วีระกุลการวิเคราะห์บทสนทนาระหว่างแพทย์และผู้ป่วยในภาพยนตร์ชุด เฮ้าส์ เอ็ม ดี
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศพิมพ์ใจ แสนกาสาการใช้กิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศอันน์อตินุช ขจรโกวิทย์การวิเคราะห์คลังข้อมูลคำศัพท์ในตำราเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศไชยภพ เอาหานัดการสอนภาษาอังกฤษข้ามกลุ่มสาระโดยการสอนแบบโครงงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศวิชชุลดา รักงามการใช้บทเรียนท้องถิ่นในชุมชนโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบองค์รวม เพิ่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศณัฐวดี รำพรรณนิยมการใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศเมธินี ก่ายแก้วการใช้การเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติโดยใช้วัฒนธรรมไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศพิจิตรา พลอยเพิ่มพูลการสอนโดยใช้โครงงานภาษาอังกฤษเรื่องการรำไทย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศกัญญาลักษณ์ มีทรัพย์การสอนพยัญชนะควบกล้ำภาษาอังกฤษผ่านสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านออกเสียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศสุลารีวัลย์ สุทิวัสณรงค์การตีความภาษาภาพพจน์ในเนื้อเพลงโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศสมทวี พันธุ์ชัยเพชรการสอนโดยใช้โครงงานเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศกุลธิดา จันทปผลของการใช้บทเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวการสอนประสบการณ์การอ่านแบบเสริมต่อการเรียนรู้ที่มีต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศเจริญรัตน์ ปัตตาเทสังการใช้การสอนแบบเน้นภาระงานด้วยการอ่านนอกเวลาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศถิรดา ชวนขุนทดการสอนโดยใช้บทเรียนแสวงรู้วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศนัฏฐ์ดนุช จรครบุรีธนาดุลการใช้วิธีการสอนแบบเน้นโครงงาน เรื่อง การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาสมิทธิภาพภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศปัญญารี จายการวิเคราะห์หนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในประเทศกัมพูชา
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศมาลัย บุญมาผลการใช้กิจกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาต่อทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศจรรยา สัตนาโคการใช้กลวิธีการอ่านผ่นบล็อกเพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศศศิธร ปราณีตพลกรังการใช้เทคนิคการเล่าเรื่องเพื่อพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศอัจฉรา แสงเหลืองการใช้การเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติโดยใช้ข่าวประจำวันเพื่อส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศวราภรณ์ กอกกระโทกผลของการสอนแบบเน้นงานปฏิบัติโดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมอาเซียนที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศโสภาพร ยอดแก้วเรืองการใช้การเรียนรู้โดยเน้นการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาพณิชยกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศพัชรนันท์ รุจน์รวีหิรัญการวิเคราะห์บทอ่านของข้อสอบโอเน็ต (O-NET) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยทฤษฎีอะเพรเซิล (Appraisal Theory)
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศขวัญฤทัย ทวีเสริญมีเหง้าผลของการพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจจากการใช้เนื้อหาเกี่ยวกับอาชีพในท้องถิ่นโดยใช้ Moodle ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศศุภมาส ดิษฐอำนาจการสอนโดยใช้โครงงานด้วยเนื้อหาการท่องเที่ยวท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศศิรินารถ ธงฉิมพลีการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศศิรินภา ภูมิโคกรักษ์ผลของการใช้เพลงผ่านกิจกรรมพหุปัญญาเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สมพงษ์ ศุภเจียรพันธ์การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์วินัย เยาวเรศการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ โดยใช้ซอฟต์แวร์ รหัสเปิด : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ธราพงษ์ เพ็ชรประยูรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารและพัฒนาพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์วิชาญ พันธุ์ดีการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งซากดำบรรพ์กับลักษณะทางภูมิศาสตร์ในจังหวัดนครราชสีมา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สายชล เหล่าภักดีการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์กับศักยภาพของชุมชน และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สุภัทร คำศรีการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาหมู่บ้านยากจนในจังหวัดนครราชสีมา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จำลอง แปลกสระน้อยการประยุกต์การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าดิบแล้งและป่าเต็งรังบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ฉัตร พยุงวิวัฒนกูลการประยุกต์การรับรู้ระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณลุ่มน้ำลำตะคองตอนล่าง
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เชษฐ์ชัยวัฒน์ สิริจามรการประเมินที่ตั้งและเขตบริการของหน่วยบริการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดนครราชสีมา โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไชยณรงค์ มุ่งเครือกลางการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน : กรณีศึกษา สถานีอนามัยสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ศุภชัย ตั้งวัฒนากรการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการที่ราชพัสดุในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิ ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ต้อง พันธ์งามการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์คุณภาพชีวิตของประชากรในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : กรณีศึกษาชุมชนมหาชัย-อุดมพร
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์อริสา นพคุณการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อบริหารจัดการอาคารสถานที่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ยธิธัง อัครเสนาการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์วิลาวัณย์ ไทยสงครามการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาศักยภาพแหล่งน้ำบาดาลและความเหมาะสมในการพัฒนาสำหรับการอุปโภคบริโภคในเขตพื้นที่อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครรราชสีมา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สุพรรษา เข็มทองการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประนัดดา ศรีทัศนากุลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางภูมิศาสตร์กับคุณภาพชีวิตประชากรในจังหวัดนครราชสีมา โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ศิริรัชช์ สุวรรณมงคลการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุก ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สมศักดิ์ ทาบโลกาการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อทำแผนที่และติดตามสภาพน้ำในแปลงนาของอ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่ ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์อำนาจ แสงกุดเลาะระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการน้ำเสียชุมชนริมฝั่งลำตะคอง ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สาคร เขจรรักษ์การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อวางแผนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในหมู่บ้านและชุมชนของอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไกรศรี เต้นปักษีการศึกษาศักยภาพความเค็มของดินในลุ่มน้ำลำเชียงไกร โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เทอดศักดิ์ เขียนนิลศิริการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระบบเกษตรอินทรีย์ ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ปรีชา เปรมพินิจระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการประเมินราคาที่ดิน กรณีศึกษา เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ยุทธนา ตอสกุลการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวางแผนแม่บทอุทยานไดโนเสาร์ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จิราพร นามพรหมการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการท่องเที่ยว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ธิดานุช กระจงกลางการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อหาพื้นที่เหมาะสมสำหรับที่ตั้งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ศุภราภรณ์ สกุลภักดีการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์หาแหล่งดินเหนียวสำรองสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เกรียงไกร รายณะสุขการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวางแผนการไถเตรียมดินเพื่อปลูกอ้อยในอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ชุมพล ขุนสวัสดิ์โยธาการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวางผังชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์วรรณพร รัตนศฤงค์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ออนไลน์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดนครราชสีมา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์อภิสิทธิ์ พิประโคนการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินความเหมาะสมของตำแหน่งสระน้ำในระดับไร่นาของเกษตรกรในตำบลสำโรง อำเภอปักธงขัย จังหวัดนครราชสีมา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กฤษกร เข็มพิลาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เชิงโต้ตอบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อหาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำประปาน้ำบาดาลดื่มได้ ด้วยระบบกรองน้ำแบบออสโมซิสย้อนกลับ ในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นันทนัช ไพรวรรณ์การพัฒนาแบบจำลองประเมินราคาที่ดินรายแปลงจากบัญชีกำหนดราคาประเมินที่ดินรายบล็อกด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีศึกษาเทศบาลตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์วราภรณ์ ครัวกลางการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์หาพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ในจังหวัดนครราชสีมา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เลิศฤทธิ์ ตั้งชูวงษ์การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุกในเขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นพรัตน์ โคตรภูเขียวการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพกับระดับการพัฒนาหมู่บ้านในจังหวัดนครราชสีมา โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ชรินทร์รัตน์ มนไธสงการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษารูปแบบการกระจายของพันธุ์ไม้หอมพื้นเมืองในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมของพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี กรณีศึกษา : ศูนย์ฝึกหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
รัฐประศาสนศาสตร์ดนัย ดายดัสกรการศึกษาประสิทธิภาพและแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลในจังหวัดนครราชสีมา
รัฐประศาสนศาสตร์กฤตชัย พรมวันการศึกษาปัจจัยความสำเร็จในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
รัฐประศาสนศาสตร์ดวิษา ธนาวรการศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดนครราชสีมา
รัฐประศาสนศาสตร์ษมาภรณ์ โคสูงเนินแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของนายทหารสัญญาบัตรกรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
รัฐประศาสนศาสตร์โกศล แสงกระจ่างการศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการดำเนินงานของกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานพื้นฐาน ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา
รัฐประศาสนศาสตร์สุภาภรณ์ ผ่านสันเทียะแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบล ในจังหวัดนครราชสีมา
รัฐประศาสนศาสตร์กาญจนา คงภิรมย์แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา
รัฐประศาสนศาสตร์รัตติกาล จันทะราชปัญหาและแนวทางแก้ปัญหากระบวนการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครราชสีมา
รัฐประศาสนศาสตร์น้ำอ้อย ลาดนอกแนวทางการพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนครราชสีมา
รัฐประศาสนศาสตร์วาริน พูนศิริแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดนครราชสีมา
รัฐประศาสนศาสตร์ธมลวรรณ บินกลางแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนชุมชนระดับองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดนครราชสีมา
รัฐประศาสนศาสตร์ธนิษฐา ซึมกระโทกการรับรู้บทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครราชสีมา
รัฐประศาสนศาสตร์ชลดา ประยูรโภคราชแนวทางการจัดสวัสดิการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
รัฐประศาสนศาสตร์ฐิตาภา วงค์อินตาปัจจัยกระบวนการบริหารที่ส่งผลต่อสภาพการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดนครราชสีมา
รัฐประศาสนศาสตร์ปาริชาติ ทองสิงห์การศึกษาการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดบุรีรัมย์
รัฐประศาสนศาสตร์ขวัญข้าว เกตุวิเศษกูลการศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้นำของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนครราชสีมา
รัฐประศาสนศาสตร์ทิพย์ธิดา เลิศบารมีการศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครราชสีมา
รัฐประศาสนศาสตร์สมคิด แทวกระโทกแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
รัฐประศาสนศาสตร์จงจีน แมนไธสงการศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของนายกเทศมนตรีตำบลในจังหวัดนครราชสีมา
รัฐประศาสนศาสตร์รัฐภล หาญชนะการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับประสิทธิผลขององค์การ ตามการรับรู้ของนักบินทหารบก สังกัดกรมบิน
รัฐประศาสนศาสตร์วรเศรษฐ์ ธนิตธรรมพงศ์แนวทางการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานตามนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรในจังหวัดนครราชสีมา
รัฐประศาสนศาสตร์วัชรวิช อิ่มวงศ์ษาบทบาทพระสังฆาธิการต่อการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในชุมชนเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
รัฐประศาสนศาสตร์ราตรี ชินหัวดงการศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร สำนักงานที่ดินสาขาในจังหวัดนครราชสีมา
รัฐประศาสนศาสตร์กานดา กอคูณกลางความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อประสิทธิภาพของโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล)
รัฐประศาสนศาสตร์ผจญ ครูทำสวนแนวทางแก้ปัญหาจากการประกอบกิจการนาเกลือสินเธาว์ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
รัฐประศาสนศาสตร์จุฑามาศ สินจังหรีดปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริการสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดนครราชสีมา
รัฐประศาสนศาสตร์ปิ่นปินัทธ์ ดิษย์โรจนเมธีการศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ของพนักงานเทศบาลตำบล จังหวัดนครราชสีมา
รัฐประศาสนศาสตร์ศศิวิมล มังกรการศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา
รัฐประศาสนศาสตร์วุทธิพงศ์ อรรคคำแนวทางสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร กองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 21 กองทัพภาคที่ 2
รัฐประศาสนศาสตร์ศุภรัตน์ กรมขุนทดการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้จากสื่อกับกระบวนการตัดสินใจไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น ของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา
รัฐประศาสนศาสตร์ทศพร โคตรพันธ์การศึกษาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
รัฐประศาสนศาสตร์สุรีย์พร ภูแก้วนอกการศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นใน อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
รัฐประศาสนศาสตร์อ้อมจันทร์ ภิรมย์ราชแนวทางพัฒนาการทำงานเป็นทีมของบุคลากรระดับท้องถิ่นในเขตอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
รัฐประศาสนศาสตร์จุฑารัตน์ ขีดขินการศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีศึกษาโครงการต้นแบบของกำลังพล กองทัพ ภาคที่ 2
รัฐประศาสนศาสตร์จิตตานันท์ ทองกลางแนวทางแก้ปัญหาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ของจังหวัดนครราชสีมา
รัฐประศาสนศาสตร์พรทิวา ดาทองการศึกษาคุณภาพชีวิตของคนพิการในเขตอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
รัฐประศาสนศาสตร์วิศรุต ผดุงสุขดำรงการศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมของพนักงานเทศบาลตำบล จังหวัดนครราชสีมา
รัฐประศาสนศาสตร์ธัญวรัตม์ สมบัติการศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กลุ่มสนับสนุนงานคดีและบังคับคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครองในภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รัฐประศาสนศาสตร์วิรัตน์ สมบัติการศึกษาแนวทางการพัฒนาขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา
รัฐประศาสนศาสตร์ประภาพร วิชัยการศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดนครราชสีมา
รัฐประศาสนศาสตร์ณัฐฑญา เสริมใหม่การศึกษาสภาพและความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
รัฐประศาสนศาสตร์ไกรศักดิ์ รักพินิจการศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดนครราชสีมา
รัฐประศาสนศาสตร์พนอ บรรจงปรุเงื่อนไขความสำเร็จของการนำนโยบายกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สู่การปฏิบัติ : พหุกรณีในจังหวัดนครราชสีมา
รัฐประศาสนศาสตร์ไอญดาลิญท์ ธนพลวัชท์แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
รัฐประศาสนศาสตร์สุวารี จิ๋ววิเศษการศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครราชสีมา
รัฐประศาสนศาสตร์เกศิณี วารินทร์การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดนครราชสีมา
รัฐประศาสนศาสตร์ศิระวัตร ศิลาการศึกษาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานด้านสุขภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดนครราชสีมา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาพิสชา สถาพรบำรุงเผ่าการศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลในจังหวัดนครราชสีมา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาสิริลักษณ์ อินทร์แก้วการศึกษาแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาเสมา ชั่งทองการศึกษาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ของประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาพรอนันต์ กิตติมั่นคงการศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาเดชา กลิ่นจันทร์การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการรับรู้กับระดับการนำไปปฏิบัติตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนามงคล สงวนศักดิ์การมีส่วนร่วมของราษฎรอาสาสมัครในการดำเนินงานตำรวจชุมชนตำบลจังหวัดนครราชสีมา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนากมลมาศ ศรีนาคกระบวนการยอมรับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวของเกษตรกรอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาพรทิพย์ เคนเหลื่อมความต้องการรับการสงเคราะห์หลังปล่อยของผู้ต้องขัง กลุ่มเรือนจำคลองไผ่
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนารพีพรรณ ขวดพุทราการศึกษาการเปิดรับและการใช้ประโยชน์จากสื่อวิทยุกระจายเสียงของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนารชยา สิรฐานิชสภาพ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครราชสีมา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาวีรวรรณ ดัดเพ็ชร์ความต้องการเปิดรับรายการวิทยุกระจายเสียงของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาสุรีย์วัลย์ เหิกขุนทดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของผู้แทนองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรมในจังหวัดนครราชสีมา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาเอื้องทิพย์ ไตรบำรุงการศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของคนพิการในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาปรีชา พิทักษ์ธานินขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของนายทหารประทวน สังกัดกองทัพภาคที่ ๒ ภายในค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนามนูญ ประจิตร์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนครราชสีมา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาสมเจต วิลัยสูงเนินการศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครราชสีมา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาสุรชัย ชอบชื่นการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาสันต์ชัย มั่งธรรมการศึกษาสภาพการได้รับบริการด้านสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาชญาน์นันท์ ตระกูลพิชยะชัยบทบาทของผู้ใหญ่บ้านในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในหมู่บ้านในจังหวัดนครราชสีมา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนามณีนุช รัตนชินกรการพัฒนาดัชนีชี้วัดการจัดการสุขาภิบาลตลาดน่าซื้อแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาตลาดสดแม่สมบูรณ์จอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนากฤษณา สุธรรมเทวกุลการเปิดรับข่าวสารและการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีของแรงงานหญิงในโรงงานเขตอุตสาหกรรมสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาธัญญารัตน์ รัตนชินกรการจัดการขยะอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาสรอนงค์ เกวียนสูงเนินการมีส่วนร่วมในการดำเนิงานกิจกรรมเชิงธุรกิจของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาสุนีย์รัตน์ คารวียกุลการศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานในการป้องกัน แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของเครือข่ายอาสาสมัครสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาสุวิมล อิษฎากรการศึกษาการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอไท-ยวน : กรณีศึกษาบ้านโนนกุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาปรัชญา โพธิลักษณ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในเขตจังหวัดนครสวรรค์
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาอดุลย์ เกิดศิลป์ปัญหาและแนวทางแก้ไขกระบวนการบริหารงานสหกรณ์การเกษตร ตามความคิดเห็นของกรรมการดำเนินการ จังหวัดนครราชสีมา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาสุชาติ พันธ์จริตการศึกษาบทบาทของผู้ใหญ่บ้านในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในจังหวัดนครราชสีมา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาศุภวัฒน์ ศุภเมธานนท์ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะหนี้สินของข้าราชการนายทหารชั้นประทวนสังกัดกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาสุวิมล สังข์น้อยการศึกษาความต้องการและความคาดหวัง ศักยภาพและแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในหน่วยทหาร สังกัดค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาวีระชน เกลียวกลมการศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของอาสากู้ชีพในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดนครราชสีมา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาพิชิต ปุริมาตรการศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาภาณุรัตน์ ดีเสมอการศึกษาบทบาทด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครราชสีมา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาธงไชย พยุหไพบูลย์การศึกษาการปฏิบัติงานของทีมกู้ภัยประจำตำบล จังหวัดนครราชสีมา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาสุประวีณ์ ภาระเวชปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดนครราชสีมา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาอัจฉรานันท์ นิยมไทยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดพรหมราช ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาจิรายุ สุพรรณเภสัชความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกที่มีต่อการให้บริการของโรงพยาบาลค่าย สุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาอาจรี วิเศษศรีการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาแดนไพร แก้วเวหลบทบาทของตำรวจชุมชนสัมพันธ์ที่มีต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาศักดิ์ชัย จามรสุริยาบทบาทที่ปฏิบัติจริงของหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ตามการรับรู้ของสมาชิก
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนารุจจิราภัทร์ พงศ์สิริปภัสการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาทรงภพ เดชสูงเนินความนิยมของประชาชนต่อรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา ในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนากัญญา แสงสีการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาพิสิษฐ์ วรรณสุทธิ์ความคิดเห็นของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านต่อโครงการรับจำนำข้าวในจังหวัดนครราชสีมา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาณัฏฐ์ธนัน แก้ววงศ์ตระกูลผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อชุมชนตามการรับรู้ของประชาชนในเขตตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาปรานอม คชน่วมการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชุมชนเจียบกลาง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาปราณี คลังผาความพึงพอใจของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาบรรหาร แก้ววิเศษการศึกษาการรับรู้และการปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นของคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดนครราชสีมา

Sidebar switch