Colors:

Backgrounds:

Layout:

Sidebar position:

Show top menu on:

Show CSS Reset

ประวัติโดยย่อของบุคลากร

ชื่อ - สกุล : ผศ.ดร.บรรจบ บุญจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : โปรแกรมวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาเอก :
        ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
        สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
        มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระดับประถมศึกษา :
        ประกาศนียบัตรประถมศึกษา (ป.6)
        สาขาวิชาไม่ระบุสาขา
        โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) :
        ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
        สาขาวิชาไม่ระบุสาขา
        โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
ระดับปริญญาโท :
        ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
        สาขาวิชา จิตวิทยาการศึกษา
        มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระดับปริญญาตรี :
        ครุศาสตรบัณฑิต
        สาขาวิชาการประถมศึกษา
        วิทยาลัยครูนครราชสีมา
ระดับปริญญาเอก :
        ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
        สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
        University of Northern Philippines
ประวัติการฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา
วันที่โครงการสถานที่
1 ม.ค. 2513 - 13 ก.พ. 2552ดูงานตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
17 มี.ค. 2554 - 19 มี.ค. 2554เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1 ธ.ค. 2553 - 1 ธ.ค. 2553ประชุมเพื่อเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการปรับระบบบริหารงานบุคลากรข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
22 มิ.ย. 2552 - 26 มิ.ย. 2552พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งหรือเลื่อนให้มีวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
1 ธ.ค. 2551 - 4 ธ.ค. 2551ศึกษาดูงานด้านการศึกษาการจัดการเรียนการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1 ก.ย. 2551 - 5 ก.ย. 2551ศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ณ ประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์)
24 มี.ค. 2551 - 24 เม.ย. 2551โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเทิดพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา คณะสงฆ์แห่งประเทศไทยและประเทศสหภาพเมียนมาร์
28 ม.ค. 2551 - 31 ม.ค. 2551การวางแผนกลยุทธ์ในสถานศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
28 ม.ค. 2551 - 31 ม.ค. 2551การวางแผนกลยุทธ์ในสถานศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
25 ม.ค. 2551 - 25 ม.ค. 2551การศึกษาสภาพ ปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน สังกัด สพท.ชัยภูมิ เขต 2 สถานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
22 ม.ค. 2551 - 25 ม.ค. 2551โครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษา ณ โรงเรียนและมหาวิทยาลัย ประเทศมาเลเซีย-สิงคโปร์ โปรแกรมวิชาบริหารการศึกษา
26 ธ.ค. 2550 - 26 ธ.ค. 2550การสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
12 ธ.ค. 2550 - 13 ธ.ค. 2550การพัฒนาคุณภาพการสอนในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
26 พ.ย. 2550 - 30 พ.ย. 2550นิเทศน์นักศึกษา คณะครุศาสตร์
20 พ.ย. 2550 - 21 พ.ย. 2550การพัฒนาการบริหารสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศให้แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
13 พ.ย. 2550 - 13 พ.ย. 2550เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
13 พ.ย. 2550 - 13 พ.ย. 2550การศึกษาการมีส่วนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล สถาบันบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
30 ต.ค. 2550 - 31 ต.ค. 2550เพื่อเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
4 ต.ค. 2550 - 4 ต.ค. 2550กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
23 ส.ค. 2550 - 23 ส.ค. 2550เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ไม่ระบุ/มหาวิทยาลัย
27 ก.ค. 2550 - 27 ก.ค. 2550เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ไม่ระบุ/มหาวิทยาลัย
13 ก.ค. 2550 - 13 ก.ค. 2550เป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต ไม่ระบุ/มหาวิทยาลัย
5 มิ.ย. 2550 - 5 มิ.ย. 2550เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นศ.ปริญญาโท ไม่ระบุ/มหาวิทยาลัย
28 พ.ค. 2550 - 30 พ.ค. 2550การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ไม่ระบุ/มหาวิทยาลัย
ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ
ปีชื่องานวิจัย/บทความตำแหน่ง
การเป็นวิทยากร
วันที่โครงการสถานที่
19 ก.ย. 2556 - 1 ม.ค. 2513การประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขเขตนครชัยบุรินทร์ ห้องประชุมโนนสุวรรณ โรงแรมเทพนคร
4 ก.ค. 2556 - 1 ม.ค. 2513การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)
Sidebar switch