Colors:

Backgrounds:

Layout:

Sidebar position:

Show top menu on:

Show CSS Reset

ประวัติโดยย่อของบุคลากร

ชื่อ - สกุล : รศ.ดร.บรรจบ บุญจันทร์
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
สังกัด : โปรแกรมวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาเอก :
        ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
        สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
        มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระดับประถมศึกษา :
        ประกาศนียบัตรประถมศึกษา (ป.6)
        สาขาวิชาไม่ระบุสาขา
        โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) :
        ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
        สาขาวิชาไม่ระบุสาขา
        โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
ระดับปริญญาโท :
        ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
        สาขาวิชา จิตวิทยาการศึกษา
        มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระดับปริญญาตรี :
        ครุศาสตรบัณฑิต
        สาขาวิชาการประถมศึกษา
        วิทยาลัยครูนครราชสีมา
ระดับปริญญาเอก :
        ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
        สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
        University of Northern Philippines
ประวัติการฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา
วันที่โครงการสถานที่
1 ม.ค. 2513 - 13 ก.พ. 2552ดูงานตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา
6 ก.ค. 2559 - 11 ก.ค. 2559ประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ SIBR-RDINRRU 2016 OSAKA International Conference on Learning From Each Other:Theories and Methodologies across Disciplines เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
17 มี.ค. 2554 - 19 มี.ค. 2554เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1 ธ.ค. 2553 - 1 ธ.ค. 2553ประชุมเพื่อเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการปรับระบบบริหารงานบุคลากรข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
22 มิ.ย. 2552 - 26 มิ.ย. 2552พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งหรือเลื่อนให้มีวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
1 ธ.ค. 2551 - 4 ธ.ค. 2551ศึกษาดูงานด้านการศึกษาการจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ , มหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี จังหวัดพิษณุโลก
1 ก.ย. 2551 - 5 ก.ย. 2551ศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ณ ประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์)
24 มี.ค. 2551 - 24 เม.ย. 2551โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเทิดพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา วัดนิคมผัง 16 ตำบลหนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
28 ม.ค. 2551 - 31 ม.ค. 2551การวางแผนกลยุทธ์ในสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หอสมุดแห่งชาติ กทม.และกระท่อมหินรีสอร์ท อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
28 ม.ค. 2551 - 31 ม.ค. 2551การวางแผนกลยุทธ์ในสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานครและกระท่อมหินรีสอร์ท อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
25 ม.ค. 2551 - 25 ม.ค. 2551การศึกษาสภาพ ปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน สังกัด สพท.ชัยภูมิ เขต 2 ห้องสอบวิทยานิพนธ์ ชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
22 ม.ค. 2551 - 25 ม.ค. 2551โครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษา ณ โรงเรียนและมหาวิทยาลัย ประเทศมาเลเซีย-สิงคโปร์ โรงเรียนและมหาวิทยาลัย ประเทศมาเลเซีย-สิงคโปร์
26 ธ.ค. 2550 - 26 ธ.ค. 2550การสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
12 ธ.ค. 2550 - 13 ธ.ค. 2550การพัฒนาคุณภาพการสอนในระดับอุดมศึกษา โรงแรมแอนด์รีสอร์ทกระท่อมหินนันทภัค อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
26 พ.ย. 2550 - 30 พ.ย. 2550นิเทศน์นักศึกษา
20 พ.ย. 2550 - 21 พ.ย. 2550การพัฒนาการบริหารสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศให้แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม,ร.ร.บ้านหนองยาว จ.เพชรบุรี,สหกรณ์โคนม จ.ราชบุรี
13 พ.ย. 2550 - 13 พ.ย. 2550การศึกษาการมีส่วนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล ห้องสอบวิทยานิพนธ์ ชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
13 พ.ย. 2550 - 13 พ.ย. 2550เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
30 ต.ค. 2550 - 31 ต.ค. 2550เพื่อเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
4 ต.ค. 2550 - 4 ต.ค. 2550กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
23 ส.ค. 2550 - 23 ส.ค. 2550เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
27 ก.ค. 2550 - 27 ก.ค. 2550เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
13 ก.ค. 2550 - 13 ก.ค. 2550เป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์
5 มิ.ย. 2550 - 5 มิ.ย. 2550เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นศ.ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
28 พ.ค. 2550 - 30 พ.ค. 2550การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ
ปีชื่องานวิจัย/บทความตำแหน่ง
การเป็นวิทยากร
วันที่โครงการสถานที่
19 ก.ย. 2556 - 1 ม.ค. 2513การประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขเขตนครชัยบุรินทร์ ห้องประชุมโนนสุวรรณ โรงแรมเทพนคร
4 ก.ค. 2556 - 1 ม.ค. 2513การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)
Sidebar switch