Colors:

Backgrounds:

Layout:

Sidebar position:

Show top menu on:

Show CSS Reset

ประวัติโดยย่อของบุคลากร

ชื่อ - สกุล : นางวนิดา นเรธรณ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาโท :
        ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
        สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์
        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ระดับปริญญาตรี :
        ศิลปศาสตรบัณฑิต
        สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
        สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
ประวัติการฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา
วันที่โครงการสถานที่
4 ส.ค. 2558 - 5 ส.ค. 2558สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาแผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20 ก.ค. 2558 - 21 ก.ค. 2558อบรมเชิงปฏิบัติงานการพัฒนาจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1 ก.ค. 2558 - 1 ก.ค. 2558สำรวจพื้นที่โครงการวิจัย
22 มิ.ย. 2558 - 24 มิ.ย. 2558อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12 มิ.ย. 2558 - 13 มิ.ย. 2558การประชุมสัมมนานานาชาติ CONSAL สมาคมห้องสมุดและหอสมุดแห่งชาติ
23 ก.พ. 2558 - 23 ก.พ. 2558โครงการการจัดการแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
2 ก.พ. 2558 - 3 ก.พ. 2558การรวบรวมสารสนเทศท้องถิ่นในตำบลหนองงูเหลือม โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
19 ธ.ค. 2557 - 19 ธ.ค. 2557โครงการบูรณาการวิจัยจากฐานภูมิปัญญาท้องทิ่นสู่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
18 ธ.ค. 2557 - 19 ธ.ค. 2557นำนักศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย
9 ธ.ค. 2557 - 9 ธ.ค. 2557นิเทศน์นักศึกษา โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
9 ธ.ค. 2557 - 9 ธ.ค. 2557นิเทศน์นักศึกษา โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
2 ธ.ค. 2557 - 2 ธ.ค. 2557นิเทศน์นักศึกษา โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
25 พ.ย. 2557 - 26 พ.ย. 2557นิเทศน์นักศึกษา โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
19 พ.ย. 2557 - 19 พ.ย. 2557นิเทศน์นักศึกษา โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
3 ก.ย. 2557 - 5 ก.ย. 2557การประชุมวิชาการการพัฒนาห้องสมุด แนวโน้มปัจจุบันและความท้าทายในอนาคต ม.ธรรมศาสตร์
18 ส.ค. 2557 - 22 ส.ค. 2557วิทยากรหลักสูตรผู้ช่วยบรรณารักษ์และการซ่อมหนังสือ เรือนจำกลางนครราชสีมา
23 ก.ค. 2557 - 23 ก.ค. 2557พัฒนาเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver สำนักคอมพิวเตอร์
6 พ.ค. 2557 - 8 พ.ค. 2557โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
24 มี.ค. 2557 - 28 มี.ค. 2557โครงการค่ายปฏิบัติการเขียนผลงานวิชาการ ม.ราชภัฏนครราชสีมา
7 ก.พ. 2557 - 8 ก.พ. 2557ศึกษาดูงานสถาบันบริการสารสนเทศ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
22 ม.ค. 2557 - 22 ม.ค. 2557นิเทศน์นักศึกษา โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
19 ม.ค. 2557 - 21 ม.ค. 2557ประชุมสัมมนาทางวิชาการ Data Curation and Massive Open Online Course ความท้าทายของห้องสมุดมหาวิทยาลัย ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
9 ม.ค. 2557 - 9 ม.ค. 2557โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
15 ธ.ค. 2556 - 15 ธ.ค. 2556ร่วมพิธีเปิดอาคารพระราชทาน โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ จ.นครราชสีมา
4 ธ.ค. 2556 - 4 ธ.ค. 2556นำนักศึกษาออกแบบและจัดระบบห้องสมุด โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
17 ต.ค. 2556 - 18 ต.ค. 2556ดำเนินโครงการออกแบบและจัดระบบห้องสมุด โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
26 ส.ค. 2556 - 27 ส.ค. 2556สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมสารสนเทศเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน สาขาวิชาศิลศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี
16 ส.ค. 2556 - 24 ส.ค. 2556ประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อ Future Libraries : Infinite Possibilities IFLA World Library and Information Congress
23 ก.ค. 2556 - 23 ก.ค. 2556โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้แหล่งสารสนเทศท้องถิ่น จ.นครราชสีมาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
6 ก.ค. 2556 - 9 ก.ค. 2556ประชุมเชิงปฏิบัติการวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 5 คณะวิทยาการสารสนเทศ ม.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25 พ.ค. 2556 - 26 พ.ค. 2556ฝึกอบรมการประยุกต์สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
18 พ.ค. 2556 - 19 พ.ค. 2556ฝึกอบรมการเขียนเพื่อการเผยแพร่ผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ในระดับนานาชาติ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
9 พ.ค. 2556 - 11 พ.ค. 2556ร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตร
19 มี.ค. 2556 - 22 มี.ค. 2556เข้าค่ายอบรมการทำผลงานทางวิชาการ มรภ.นครราชสีมา
15 มี.ค. 2556 - 15 มี.ค. 2556Dissertation Consultation and Discussion Overview of LIS Research and Education in Japan ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
2 มี.ค. 2556 - 3 มี.ค. 2556อบรมหลักสูตร ประเด็นการวิจัยและการพัฒนาโครงการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
9 ม.ค. 2556 - 9 ม.ค. 2556โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
21 ธ.ค. 2555 - 21 ธ.ค. 2555โครงการห้องสมุดสู่ชุมชน โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
19 ก.ย. 2555 - 21 ก.ย. 2555สัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านการวิจัยสารสนเทศศาสตร์สู่สากล สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
30 ส.ค. 2555 - 31 ส.ค. 2555การพัฒนาห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน สำนักหอสมุด ม.ธรรมศาสตร์
29 ส.ค. 2555 - 29 ส.ค. 2555การพัฒนาห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20 ก.ค. 2555 - 22 ก.ค. 2555เตรียมความพร้อมบุคลากรด้านภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สาขาศิลปศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
18 ก.ค. 2555 - 20 ก.ค. 2555ผู้ช่วยบรรณารักษ์และการซ่อมหนังสือ เรือนจำกลางนครราชสีมา
27 มิ.ย. 2555 - 27 มิ.ย. 2555เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงร่างงานวิจัย เพื่อขอรับทุนของสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
17 พ.ค. 2555 - 17 พ.ค. 2555การวัดและประเมินผลทางการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF:H.Ed) ม.วงษ์ชวลิตกุล
1 พ.ค. 2555 - 3 พ.ค. 2555สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำรายงานประเมินตนเองเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
27 มี.ค. 2555 - 30 มี.ค. 2555ก้าวใหม่ของห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
19 มี.ค. 2555 - 21 มี.ค. 2555อบรมพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา
24 ก.พ. 2555 - 24 ก.พ. 2555แนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์หลักสูตร โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
15 ก.พ. 2555 - 15 ก.พ. 2555ศึกษาดูงานนอกสถานที่ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
3 ก.พ. 2555 - 3 ก.พ. 2555งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลนครราชสีมา
26 ม.ค. 2555 - 27 ม.ค. 2555สัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 2 ห้องสมุดกับสังคมแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
17 ม.ค. 2555 - 17 ม.ค. 2555การพัฒนาคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการด้านสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7 ธ.ค. 2554 - 7 ธ.ค. 2554งานบริการวิชาการ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
13 ต.ค. 2554 - 14 ต.ค. 2554โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
31 ส.ค. 2554 - 2 ก.ย. 2554ประชุมวิขาการของสำนักหอสมุด ม.ธรรมศาสตร์ สำนักหอสมุด ม.ธรรมศาสตร์
29 ก.ค. 2554 - 29 ก.ค. 2554ศึกษาดูงานสถาบันบริการสารสนเทศ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.รภ.นม.
20 ก.ค. 2554 - 20 ก.ค. 2554โครงการพี่น้องสัมพันธ์ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.รภ.นม.
4 ก.ค. 2554 - 25 ส.ค. 2554ฝึกอบรมครูบรรณารักษ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ
ปีชื่องานวิจัย/บทความตำแหน่ง
การเป็นวิทยากร
วันที่โครงการสถานที่
Sidebar switch