Colors:

Backgrounds:

Layout:

Sidebar position:

Show top menu on:

Show CSS Reset

ประวัติโดยย่อของบุคลากร

ชื่อ - สกุล : นางวนิดา นเรธรณ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาตรี :
        ศิลปศาสตรบัณฑิต
        สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
        สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
ระดับปริญญาเอก :
        ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
        สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์
        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ระดับปริญญาโท :
        ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
        สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์
        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา
วันที่โครงการสถานที่
21 พ.ค. 2561 - 21 พ.ค. 2561ฝึกอบรมโครงการอบรมเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (สกอ.) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ณ ห้องประชุมศูทย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 24 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
31 ม.ค. 2561 - 2 ก.พ. 2561เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา โรงแรมขวัญเรือนปาร์ค จ.นครราชสีมา
27 ม.ค. 2561 - 28 ม.ค. 2561นิเทศน์นักศึกษา พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร กรุงเทพฯ
26 ม.ค. 2561 - 26 ม.ค. 2561นิเทศน์นักศึกษา ห้องสมุดประชาชน จ.นครราชสีมา
13 ธ.ค. 2560 - 13 ธ.ค. 2560การประชุมโครงการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนออนไลน์ในระบบเปิดเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุรนารี จ.นครราชสีมา
23 พ.ย. 2560 - 23 พ.ย. 2560โครงการสหกิจศึกษา บริษัทซีพีออลล์ จ.ชลบุรี
13 พ.ย. 2560 - 13 พ.ย. 2560เข้าร่วมประชุมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา กรุงเทพฯ
12 ก.ค. 2560 - 12 ก.ค. 2560ร่วมลงนามเพื่อพัฒนาความร่วมมือ การจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและสถาบันการศึกษากับภาคธุรกิจ ไทย-ลาว อาคารล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
11 มิ.ย. 2560 - 14 มิ.ย. 2560ร่วมโครงการค่ายพัฒนาผู้นำนักศึกษาสหกิจศึกษา คลองทรายรีสอร์ท จ.นครราชสีมา
1 มิ.ย. 2560 - 2 มิ.ย. 2560สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการความร่วมมือในการจัดการศึกษาและวิจัยทางสารสนเทศศาสตรืในกลุ่มประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี
29 พ.ค. 2560 - 31 พ.ค. 2560อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
18 พ.ค. 2560 - 18 พ.ค. 2560ศึกษาดูงานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ชุมชนและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
17 พ.ค. 2560 - 19 พ.ค. 2560ศึกษาดูงานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ชุมชนและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น แหล่งเรียนรู้ชุมชนและศูนย์ศึกษางานผลิตภัณฑ์ชุมชน จ.หนองคาย และห้องสมุดประชาชน แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับผ้าไหม จ.อุดรธานี
30 มี.ค. 2560 - 1 เม.ย. 2560อบรมเทคนิคการเขียนและการประเมินบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
11 มี.ค. 2560 - 11 มี.ค. 2560การอบรมโครงการพัฒนาคณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบ MOOC มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
27 ก.พ. 2560 - 28 ก.พ. 2560ดำเนินงานโครงการการจัดการขยัชุมชนแบบบูรณาการ เทศบาลตำบลตลาดแค อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
15 ก.พ. 2560 - 15 ก.พ. 2560ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียง พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ร.9 จ.ปทุมธานี
19 ธ.ค. 2559 - 20 ธ.ค. 2559เข้าร่วมประชุมเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา สานพลังประชารัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
20 ต.ค. 2559 - 20 ต.ค. 2559นิเทศน์นักศึกษา หอภาพยนตร์ จ.นครปฐม
16 ก.ย. 2559 - 16 ก.ย. 2559นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 3 จ.นครราชสีมา
15 ก.ย. 2559 - 15 ก.ย. 2559นิเทศน์นักศึกษา หอภาพยนตร์ จ.นครปฐม
1 ก.ย. 2559 - 1 ก.ย. 2559โครงการสัมมนา Development of ASEAN Information Literacy Network มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี
20 ส.ค. 2559 - 20 ส.ค. 2559นำนักศึกษาเข้าอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสานสัมพันธ์น้องพี่
28 ก.ค. 2559 - 29 ก.ค. 2559การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง ศูนย์การประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ
21 มิ.ย. 2559 - 22 มิ.ย. 2559การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชั่น จ.ขอนแก่น
25 เม.ย. 2559 - 26 เม.ย. 2559โครงการค่ายอาสาออกแบบพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคลอง 4 โครงการค่ายอาสาออกแบบพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคลอง 4 จ.นครราชสีมา
28 มี.ค. 2559 - 28 มี.ค. 2559ศึกษาและอบรมการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพชุมชน บ้านหนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา
23 มี.ค. 2559 - 23 มี.ค. 2559โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมเพื่อการบริการวิชาการและการวิจัยแบบบูรณาการ เทศบาล ต. หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
22 มี.ค. 2559 - 22 มี.ค. 2559โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมเพื่อการบริการวิชาการและการวิจัยแบบบูรณาการ เทศบาล ต. หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
27 ก.พ. 2559 - 28 ก.พ. 2559โครงการนำข้อค้นพบจากการวิจัยไปสู่การบริการวิชาการสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี
24 ก.พ. 2559 - 26 ก.พ. 2559สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาแผนปฏิบัติการ อิมภูฮิลล์ รีสอร์ท จ.นครราชสีมา
26 ม.ค. 2559 - 26 ม.ค. 2559โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา
20 ม.ค. 2559 - 22 ม.ค. 2559ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
19 ม.ค. 2559 - 19 ม.ค. 2559โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา
18 ม.ค. 2559 - 18 ม.ค. 2559โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
15 ม.ค. 2559 - 15 ม.ค. 2559โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา
14 ม.ค. 2559 - 14 ม.ค. 2559โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา
5 ม.ค. 2559 - 5 ม.ค. 2559เก็บข้อมูลการวิจัย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
4 ม.ค. 2559 - 4 ม.ค. 2559โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา
11 ธ.ค. 2558 - 11 ธ.ค. 2558เก็บข้อมูลการวิจัย อบต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
26 พ.ย. 2558 - 27 พ.ย. 2558ธรรมาภิบาล: หัวใจของการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย และประชุมสามัญ ทปสท. ครั้งที่ 4/58 ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
25 พ.ย. 2558 - 28 พ.ย. 2558ประชุมสามัญประจำปี ทปสท. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
23 พ.ย. 2558 - 23 พ.ย. 2558เก็บข้อมูลการวิจัย อบต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
11 พ.ย. 2558 - 13 พ.ย. 2558ร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ.สกลนคร
16 ต.ค. 2558 - 16 ต.ค. 2558นิเทศน์นักศึกษา ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
14 ต.ค. 2558 - 15 ต.ค. 2558สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการประกันคุณภาพ พี เกสต์เฮาส์ คันทรีรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
8 ต.ค. 2558 - 8 ต.ค. 2558นิเทศน์นักศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.นครราชสีมา
28 ก.ย. 2558 - 28 ก.ย. 2558การจัดการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 และการถ่ายทอดมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา
9 ก.ย. 2558 - 11 ก.ย. 2558การจัดการศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย โรงแรมเซนทาราแกรนด์ จ.ขอนแก่น
21 ส.ค. 2558 - 22 ส.ค. 2558การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในอนาคต เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท จ.นครราชสีมา
4 ส.ค. 2558 - 5 ส.ค. 2558สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาแผนปฏิบัติการ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
20 ก.ค. 2558 - 21 ก.ค. 2558อบรมเชิงปฏิบัติงานการพัฒนาจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1 ก.ค. 2558 - 1 ก.ค. 2558สำรวจพื้นที่โครงการวิจัย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
22 มิ.ย. 2558 - 24 มิ.ย. 2558อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษา บุหงาสาหรี รีสอร์ท อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
12 มิ.ย. 2558 - 13 มิ.ย. 2558การประชุมสัมมนานานาชาติ CONSAL ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ
23 ก.พ. 2558 - 23 ก.พ. 2558โครงการการจัดการแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ จ.นครราชสีมา
2 ก.พ. 2558 - 3 ก.พ. 2558การรวบรวมสารสนเทศท้องถิ่นในตำบลหนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
19 ธ.ค. 2557 - 19 ธ.ค. 2557โครงการบูรณาการวิจัยจากฐานภูมิปัญญาท้องทิ่นสู่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.บุรีรัมย์
18 ธ.ค. 2557 - 19 ธ.ค. 2557นำนักศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
9 ธ.ค. 2557 - 9 ธ.ค. 2557นิเทศน์นักศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ และห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บ้านจิรายุ-พูนทรัพย์ กรุงเทพฯ
9 ธ.ค. 2557 - 9 ธ.ค. 2557นิเทศน์นักศึกษา
2 ธ.ค. 2557 - 2 ธ.ค. 2557นิเทศน์นักศึกษา จ.กรุงเทพฯ
25 พ.ย. 2557 - 26 พ.ย. 2557นิเทศน์นักศึกษา ห้องสมุดประชาชน จ.อุบลราชธานี
19 พ.ย. 2557 - 19 พ.ย. 2557นิเทศน์นักศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3 ก.ย. 2557 - 5 ก.ย. 2557การประชุมวิชาการการพัฒนาห้องสมุด แนวโน้มปัจจุบันและความท้าทายในอนาคต โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค
18 ส.ค. 2557 - 22 ส.ค. 2557วิทยากรหลักสูตรผู้ช่วยบรรณารักษ์และการซ่อมหนังสือ เรือนจำกลางนครราชสีมา
23 ก.ค. 2557 - 23 ก.ค. 2557พัฒนาเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver อาคาร 27 ชั้น 3 ห้อง 27.03.10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
6 พ.ค. 2557 - 8 พ.ค. 2557โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
24 มี.ค. 2557 - 28 มี.ค. 2557โครงการค่ายปฏิบัติการเขียนผลงานวิชาการ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
7 ก.พ. 2557 - 8 ก.พ. 2557ศึกษาดูงานสถาบันบริการสารสนเทศ จ.กรุงเทพฯ และ จ.นครปฐม
22 ม.ค. 2557 - 22 ม.ค. 2557นิเทศน์นักศึกษา มรภ.เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
19 ม.ค. 2557 - 21 ม.ค. 2557ประชุมสัมมนาทางวิชาการ Data Curation and Massive Open Online Course ความท้าทายของห้องสมุดมหาวิทยาลัย โรงแรมจันทร์ริเวอร์วิว ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
9 ม.ค. 2557 - 9 ม.ค. 2557โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ จ.นครราชสีมา
15 ธ.ค. 2556 - 15 ธ.ค. 2556ร่วมพิธีเปิดอาคารพระราชทาน โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ จ.นครราชสีมา
4 ธ.ค. 2556 - 4 ธ.ค. 2556นำนักศึกษาออกแบบและจัดระบบห้องสมุด โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ จ.นครราชสีมา
17 ต.ค. 2556 - 18 ต.ค. 2556ดำเนินโครงการออกแบบและจัดระบบห้องสมุด โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ จ.นครราชสีมา
26 ส.ค. 2556 - 27 ส.ค. 2556สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมสารสนเทศเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ม.สุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี
16 ส.ค. 2556 - 24 ส.ค. 2556ประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อ Future Libraries : Infinite Possibilities ประเทศสิงคโปร์
23 ก.ค. 2556 - 23 ก.ค. 2556โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้แหล่งสารสนเทศท้องถิ่น จ.นครราชสีมาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วัดเขาจันทร์งาม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
6 ก.ค. 2556 - 9 ก.ค. 2556ประชุมเชิงปฏิบัติการวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 5 โรงแรมตักศิลา จ.มหาสารคาม
25 พ.ค. 2556 - 26 พ.ค. 2556ฝึกอบรมการประยุกต์สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
18 พ.ค. 2556 - 19 พ.ค. 2556ฝึกอบรมการเขียนเพื่อการเผยแพร่ผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ในระดับนานาชาติ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
9 พ.ค. 2556 - 11 พ.ค. 2556ร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.สกลนคร จ.สกลนคร
19 มี.ค. 2556 - 22 มี.ค. 2556เข้าค่ายอบรมการทำผลงานทางวิชาการ ภูวิว รีสอร์ท จ.นครราชสีมา
15 มี.ค. 2556 - 15 มี.ค. 2556Dissertation Consultation and Discussion Overview of LIS Research and Education in Japan ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
2 มี.ค. 2556 - 3 มี.ค. 2556อบรมหลักสูตร ประเด็นการวิจัยและการพัฒนาโครงการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
9 ม.ค. 2556 - 9 ม.ค. 2556โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
21 ธ.ค. 2555 - 21 ธ.ค. 2555โครงการห้องสมุดสู่ชุมชน โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา
19 ก.ย. 2555 - 21 ก.ย. 2555สัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านการวิจัยสารสนเทศศาสตร์สู่สากล ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
30 ส.ค. 2555 - 31 ส.ค. 2555การพัฒนาห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน โรงแรมพลูแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ
29 ส.ค. 2555 - 29 ส.ค. 2555การพัฒนาห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.กรุงเทพฯ
20 ก.ค. 2555 - 22 ก.ค. 2555เตรียมความพร้อมบุคลากรด้านภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
18 ก.ค. 2555 - 20 ก.ค. 2555ผู้ช่วยบรรณารักษ์และการซ่อมหนังสือ ห้องสมุดเรือนจำกลางนครราชสีมา
27 มิ.ย. 2555 - 27 มิ.ย. 2555เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงร่างงานวิจัย เพื่อขอรับทุนของสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
17 พ.ค. 2555 - 17 พ.ค. 2555การวัดและประเมินผลทางการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF:H.Ed) อาคารมุขปราณี ม.วงษ์ชวลิตกุล จ.นครราชสีมา
1 พ.ค. 2555 - 3 พ.ค. 2555สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำรายงานประเมินตนเองเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554 บ้านสวนรจนา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
27 มี.ค. 2555 - 30 มี.ค. 2555ก้าวใหม่ของห้องสมุด โรงแรมอะเดียติคพาเลซ จ.กรุงเทพฯ
19 มี.ค. 2555 - 21 มี.ค. 2555อบรมพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่ โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
24 ก.พ. 2555 - 24 ก.พ. 2555แนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2
15 ก.พ. 2555 - 15 ก.พ. 2555ศึกษาดูงานนอกสถานที่ บริษัทแจ่มใส พลับลิชชิ่ง และพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ จ.กรุงเทพฯ
3 ก.พ. 2555 - 3 ก.พ. 2555งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครราชสีมา
26 ม.ค. 2555 - 27 ม.ค. 2555สัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 2 ห้องสมุดกับสังคมแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
17 ม.ค. 2555 - 17 ม.ค. 2555การพัฒนาคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการด้านสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7 ธ.ค. 2554 - 7 ธ.ค. 2554งานบริการวิชาการ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก อ.เมือง จ.นครราชสีมา
13 ต.ค. 2554 - 14 ต.ค. 2554โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สวนสุชาดา อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
31 ส.ค. 2554 - 2 ก.ย. 2554ประชุมวิขาการของสำนักหอสมุด ม.ธรรมศาสตร์ ณ ห้องราชา โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ
29 ก.ค. 2554 - 29 ก.ค. 2554ศึกษาดูงานสถาบันบริการสารสนเทศ ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และ TK Park อุทยานการเรียนรู้ ถนนพระราม ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
20 ก.ค. 2554 - 20 ก.ค. 2554โครงการพี่น้องสัมพันธ์ ณสวนสัตว์นครราชสีมา
4 ก.ค. 2554 - 25 ส.ค. 2554ฝึกอบรมครูบรรณารักษ์ ณ จังหวัดนครราชสีมา
ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ
ปีชื่องานวิจัย/บทความตำแหน่ง
หัวหน้าคณะวิจัย
หัวหน้าคณะวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย
การเป็นวิทยากร
วันที่โครงการสถานที่
Sidebar switch