ข่าวสารสารสนเทศ

ระบบ

แบบสำรวจความพึงพอใจ
ฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรม
ระบบบริหารความเสี่ยง
ฐานข้อมูลงานวิจัย
ระบบบริการวิชาการ
ฐานข้อมูลกิจกรรมนักศึกษา
ระบบสวัสดิการพนักงาน
ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครเรียน
ระบบสนับสนุนงานประกันคุณภาพ
ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์
ระบบสนับสนุนการจัดทำหลักสูตร
ระบบประเมินความพึงพอใจต่อบัณฑิต
ระบบประเมินอาจารย์
ระบบสารสนเทศ NRRU MIS
ระบบค้นหาบุคลากร
ระบบรับบริการสำนักคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ข้อมูลสารสนเทศ

จำนวนผู้สมัคร
จำนวนนักศึกษา
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
จำนวนผู้เข้าใช้งานระบบ
จำนวนบุคลากร
ประสิทธิภาพการใช้ห้องเรียน
ข้อมูลการใช้อาคาร

3 3 4 9 6 0